رسانه ها و سرمایه گذاران، کنفرانس ریاض را تحریم کردند

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

به دنبال ناپدید شــدن «جمال خاشــقچی» روزنامه نگار عربســتان در کنسولگری سعودی در استانبول، شمار زیادی از رسانه ها، روزنامه نگاران و سرمایه گذاران از شرکت در کنفرانسی در عربستان....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.