سیامند رحمان رکورد شکن و طالیی شد

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

نمایندگان دســته به عالوه 107 کیلوگرم پاراوزنه برداری ایران موفق به کســب مدال های طال و نقره بازی های پارآســیایی 2018 اندونزی شــدند.به گزارش روز جمعــه خبرنگار اعزامی ایرنــا از جاکارتا، در ادامه رقابت های پاراوزنه برداری بازی های پاراآســیایی ،2018 ســیامند رحمان و منصور پورمیرزایی نمایندگان دسته بعالوه 107 کیلوگرم ایران به مصاف 4 وزنه بردار از کشورهای عراق، قرقیزستان، عربستان و ژاپن رفتند و موفق به کســب مدال های طال و نقره این دســته شدند.رحمان در نخســتین حرکت وزنه 273 کیلوگرمی را مهار کرد. وی در دومین حرکت نیز وزنه 293 کیلوگرمی را به راحتی باال برد تا عالوه بر قطعی شــدن مدال طالیش رکورد آســیا و بازی های پاراآســیایی را که در اختیار خودش بود بشکند. او برای سومین حرکت وزنه 295 را انتخاب کرد که با مهار این وزنه بار دیگر رکورد آسیا و بازیهای پاراآســیایی را ارتقا داد.منصور پورمیرزایی دیگر نماینده کشورمان در این دسته به ترتیب موفق به مهار وزنه های ‪241 ،238‬ و 248 کیلوگرمی شــد تا مدال نقره این دســته هم به ایران برســد.وزنه بردار عراقی با مهار وزنه 240 کیلوگرمی مدال برنز را از آن خود کرد.تیم 10 نفره پاراوزنه برداری کشــورمان موفق به کســب 4 مدال طال (صلحی پور، جعفری، رســتمی و رحمان)، 4 نقره (یوسفی، مرادی، غریب شی و پورمیرزایی) و 2 برنز (محمدی و رضی) شد.ســومین دوره بازی های پاراآسیایی 2018 جاکارتا که از 14 مهرماه آغاز شده همچنان در حال پیگیری است و کاروان ایران با 209 ورزشکار زن و مرد در این رقابت ها تا دیروز (جمعه ) بیش از 80 مدال رنگارنگ کسب کرده است .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.