برای حل مشکل اشتغال و تورم تصمیم جدی بگیرید

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

رهبر معظم انقالب اسالمی در جلسه دو ساعت و نیمه با ســران قوا که با موضوع مسائل اقتصادی برگزار شد، تاکید کردند: برای حل مشــکل نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال و تورم تصمیمهای جدی بگیرید. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنهای در این جلســه که چهارشنبه شب برگزار شــد، با تقدیــر از اهتمام رؤســای قوا و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای مشارکت فعال در جلسات و مباحث، وظیفه اصلی این شورا را تصمیمگیریهای کالن و راهگشا در عرصه اقتصاد خواندند. ایشان تأکید کردند: حل مشکالت جاری اقتصاد کشــور و تأمین نیازهای عمومی مردم، نیازمنــد کار جهادی و تالش فوق العاده اســت زیرا این مشــکالت به ویژه مشــکل گرانی و کاهش قــدرت خرید، معیشــت بخش زیادی از مــردم به ویژه طبقات ضعیف را دچار تنگنا کرده است. رهبر انقالب اســالمی، اعضای شــورای عالی هماهنگــی اقتصــادی را به اتخاذ تصمیمهای قاطع و راهگشــا در خصوص مســائل اصلی و چالش های مهم اقتصاد کشور توصیه مؤکد کردند و فرمودند: برای حل برخی مســائل کلیدی اقتصاد مانند مشکالت نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و فرایند بودجهریزی باید تصمیمهای جدی و عملیاتی بگیرید. ایشــان قوای ســهگانه به ویــژه دولت را به اســتفاده از نظــرات و راهحلهای اقتصاددانــان دلســوز و فعــاالن بخش خصوصــی فراخواندند و گفتند: شــرایط کنونی کشــور موجب شده است نخبگان و فعاالن دلســوز احســاس مســئولیت مضاعف کنند و ظرفیتها و داشــتههای علمی و تجربی خود را به مسئوالن عرضه کنند، بنابراین قــدر این فرصت را بدانید و از پیشــنهادهای فعاالن دانشــگاهی و اقتصادی استفاده کامل کنید.حضرت آیت اهلل خامنهای با تقسیم مشکالت اقتصادی به «چالشهای درونی و ساختاری اقتصاد کشــور» و «مسائل ناشــی از تحریمهای ظالمانه آمریکا» افزودنــد: در مواجهه با هــر یک از ایــن دو بخــش، راهحلهای خردمندانهای را به کار ببندید که نتیجه آن، گرهگشــایی پایدار از زندگی مردم و ناامید شــدن دشــمن از اثرگذاری حربه تحریم باشد. حضرت آیــت اهلل خامنهای بــا تأکید بر لزوم همافزایی هر سه قوه و دستگاههای مختلف کشــور، خاطرنشان کردند: هیچ بنبست و مشکل غیرقابل حلی در کشور وجــود ندارد و ما به فضــل الهی و با عزم و اراده مردم و مســئوالن، و با استفاده از ظرفیت بیبدیل جوانان و نخبگان توانمند ایران عزیز و با فعــال کردن ظرفیتها و منابع ممتاز کشــور، یقینا بر مشــکالت درونی و تحمیلی فائــق خواهیم آمد.در این جلسه که معاون اول رئیسجمهوری و معاون اول رئیس قوهقضائیه نیز حضور داشــتند، رئیسجمهــوری با تشــکر از همــکاری و همراهی رؤســای مجلس و قوهقضائیه، گزارشــی از جلسات شورای عالی هماهنگــی اقتصــادی و مصوبات آن برای حل مشــکالت مردم بیان کرد. همچنین برخی حاضران در جلســه نیز دیدگاهها و نظرات خود را بیان کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.