جمعیت هالل احمر از خونگیر تاکستانی شکایت می کند

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

جمعیت هالل احمر ضمن تاســف بار دانســتن اقدام خونگیر در دبیرستان تاکســتانی اعالم کرد که از حق خود برای شکایت علیه این فرد استفاده کرده و تا صدور حکم قانونی پرونده شکایت را پیگیری خواهد کرد. به گزارش روز جمعه ایرنا ، روابط عمومی جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: اقدام ناشایســت فردی ناشناس در خصوص خون گیری مشــکوک دانشآموزان دختر یک مدرســه در تاکستان قزوین با هالل احمر هیچ ارتباطی نداشته و این فرد به هیچ وجه امدادگر هالل احمر نبوده و هیچ ارتباط استخدامی و کاری با این نهاد مردمی نداشته است. در این اطالعیه آمده اســت: این فرد مانند سایر افرادی که تمایل به یادگیری مهارت هــای امدادی و آموزش های همگانی دارند و در دوره های آموزشی هالل احمر شــرکت می کنند؛ فقط در یک بــازه زمانی، یک دوره 22 ساعته آموزشی را آن هم بصورت ناقص در جمعیت هالل احمر گذرانده اســت.جمعیت هالل احمر ضمن نکوهش و تاســف بار دانســتن اقدام این فرد که خود، دانشآموز دبیرســتانی بوده و البته اقدام به تست قند خــون و نه خون گیری کرده اســت؛ از حق خود برای شــکایت علیه این فرد که قداســت و صداقت لباس و عملکرد این نهاد مردمی را زیر سوال برده، استفاده کرده و تا صدور حکم قانونی پرونده شکایت را پیگیری خواهد کرد.در این اطالعیه آمده است: جمعیت هالل احمر به عنوان یک نهاد عمومی مســئول در ارائه آموزش های همگانــی هرگز وارد هیچ برنامــه ای در مدارس بدون هماهنگی با ادارات آموزش و پرورش و کسب مجوزهای الزم از نهادهای ذی صالح نمیشود.ضمنا ارائه آموزش هــای همگانی در حوزه مخاطرات و حوادث و نیز انجام مانورهای امدادی ( و نه چکاب های پزشکی و مداخالت درمانی) از ســوی هالل احمر در مدارس هیچ گاه فرد محور نیست و در قالب یک برنامه گروهی با هماهنگی کامل ادارات آموزش و پرورش و مدارس توسط مربیان باتجربه، مطابق با جنســیت دانش آموزان و طبق یک برنامه زمانبندی مشخص انجام می شود.جمعیت هالل احمر تاکید کرد: مســئوالن مــدارس و اولیای دانش آموزان در چنین مواردی هوشیاری الزم را داشته باشند و اجازه سوء استفاده چنین افرادی را ندهند.به گزارش ایرنا روز چهارشــنبه فردی با حضور در یکی از مدارس دخترانه تاکســتان خــود را از نیروهای جمعیت هالل احمر معرفی کرده و خواســتار انجام آزمایش قند خون از دانش آموزان می شــود.مدیر مدرسه نیز بدون انجام تحقیقات الزم و هماهنگی بــا نهادهای ذیربط به این فرد اجازه انجام خونگیری را می دهد.گفته می شود این فرد از هر النست (ســوزن) برای انجام تست قند خون چند دانش آموز اســتفاده کرده که این موضوع توسط دانش آموزان به والدین اطالع داده شده و موجب نگرانی آنها در خصوص وضعیت سالمت فرزندانشان شده است. در پی این اتفاق والدین این دانش آموزان مقابل شبکه بهداشت و درمان تاکستان تجمع و خواستار رسیدگی مسئوالن به این قضیه شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.