12 سال حبس برای احتکارکننده دارو و شیرخشک

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

روابط عمومی دادگستری اســتان فارس اعالم کرد: حکم قطعی یکی از اخاللگران نظام اقتصادی که محاکمه او پانزدهم مهر به صورت علنی در دادگاه انقالب اسالمی شــیراز برگزار شد از سوی شــعبه ویژه این دادگاه صادر شد.این روابط عمومی در گزارش روز جمعه خود بیان کرد: بر اساس این حکم، دکتر نصیر کاظمی فرزند« راه خدا » که تنها متهم این پرونده است به 21سال حبس، جریمه نقدی به میزان ارزش اموال مورد احتکار و 2 سال محرومیت از اشتغال به داروسازی است، محکوم شد.وی روز چهارم شــهریور ماه و1397 در پی کشــف انبار دارو متعلــق به وی در نورآباد ممسنی دستگیر و روز پانزدهم مهرماه جاری به اتهام اخالل در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده شیر خشک و دارو به ارزش 41 میلیارد و 902 میلیون و 974 هزار ریال در این دادگاه محکوم شد. این رای قطعی و غیر قابل اعتراض است. در بخشــی از محتویات این پرونده که در رای دادگاه نیز منعکس شده، آمده است: درحالی به کشف سه انبار دارو و شیر خشک در شهرستان ممسنی اشاره شده است که بخشی از اقالم دارویی در استان و شهرستان با کمبود مواجه و شیر خشک مورد نیاز کودکان در آن مقطع زمانی از طریق شــبکه بهداشــت و درمان شهرستان به صورت حواله توزیع می گردید.همچنین در رای صادره از سوی شعبه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدین و اخاللگران نظام اقتصادی دادگاه انقالب استان فارس، به گزارش شبکه بهداشت و درمان شهرستان ممسنی و دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مبنی بر غیر مجاز بودن انبار ها و نگهداری نامناسب دارو های مکشوفه در شرایط نامطلوب که منجر به غیر قابل مصرف شدن دارو ها و شیر خشک های احتکار شده در انبارها و منقضی شدن تاریخ مصرف آنها به علت احتکار و عدم توزیع آن در شبکه مصرف، اشاره شده است.همچنین در ذیل رای صادره از شعبه ویژه دادگاه مفسدین و اخالل گران نظام اقتصادی استان فارس مستند به تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشــور، بر تعقیب قضایی مدیر یا مدیران، بازرسان و به طور کلی مسئول و یا مسئوالن ذی ربط که به خاطر عدم توجه به تکالیف مقرر در این تبصره برای جلوگیری از وقوع جرم، اقدام فوری و موثر انجام نداده اند، به اتهام معاونت در جرم مذکور تاکید شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.