واکنش پلیس به تهدید پیامکی نمایندگان مجلس

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

رییــس پلیس فتای ناجا توضیحاتی را در مــورد نحوه برخورد پلیس با تهدیدکنندگان پیامکی ارائه کرد.سردار سیدکمالی هادیانفر در گفت وگو با ایسنا، درباره اظهارات اخیر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مــورد تهدیدهای پیامکی و فضای مجازی اظهارکرد: در این خصوص چیزی به ما ارجاع نشده است. وی با بیان اینکه پلیس هم این موضوع را شنیده است، گفت: تاجایی که من میدانم این است که از طریق مجلس چیزی به ما برای بررســی ارجاع نشده است.هادیانفر درباره اینکه آیا در صورت شــکایت پلیس با این اقدام برخورد خواهد کرد نیز گفت: حتما اگر هیات رییســه مجلس شکایتی را مطرح کنند و دستور بدهند ما با دســتور و هماهنگی قضایی اقدام کرده و بررسی های خود در این زمینه را انجام خواهیم داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.