دالر در پایینترین سطح یک ماه اخیر

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

در مبــادالت روز جمعــه بازارهای مالی جهــان، دالر در کمترین ســطح خود در ماه اکتبر قــرار گرفت.به گزارش

ایســنا به نقل از رویترز، شاخص دالر که ارزش این ارز در برابر سبدی از ارزهای مهم جهانی را اندازه میگیرد به 95 واحد کاهش یافت. کاهش ارزش دالر به بورس وال استریت نیز کشیده شد به گونه ای که شاخص داوجونز با ریزش کم سابقه 2.13 درصدی و رسیدن به سطح 25052 واحد، در پایینترین سطح خود در 2 ماه اخیر رسید. یورو از تضعیف دالر نهایت استفاده را برد و خود را به 1.1۶11 دالر رساند.

این احتمال وجود دارد که با پایان دادن بانک مرکزی اروپا به سیاستهای انبساطی خود، ارزش یورو در برابر دالر به سطوح جدیدی برسد. ین ژاپن با اندکی کاهش در مقایسه با روز قبل مواجه شد و هر دالر به ازای 111.83 ین مبادله شد. در برابر سایر ارزهای آسیایی مهم، دالر عقب نشست به گونهای که هر دالر آمریکا به 1.3739 دالر ســنگاپور و هر دالر استرالیا به 0.7122 دالر آمریکا رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.