اقدامات نمایشی راه حل مقابله با تحریم ها نیست

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

فرشاد مومنی اقتصاددان می گوید: از سال 84 تا 91 میانگین واردات کاال و خدمات کشور با جهش بی سابقه به 79 میلیارد دالر رسید. من این طرز اداره کشور را مشکوک نامگذاری می کنم ....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.