برای حل مشکل اشتغال و تورم تصمیم جدی بگیرید

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

رهبر معظم انقالب اســالمی در جلســه دو ساعت و نیمه با سران قوا که با موضوع مســائل اقتصادی برگزار شد، تاکید کردند: برای حل مشکل نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال و تورم تصمیمهای جدی بگیرید.به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنهای در این جلسه که چهارشنبه شب برگزار شد، با تقدیر از اهتمام رؤسای قوا و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای مشارکت فعال در جلسات و مباحث....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.