برخورد با فساد در فضای مجازی ادامه پیدا خواهد کرد

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

دادستان کل کشور گفت: با توجه به شرایط امروز کشور نسبت به فضای مجازی، برخورد با هرگونه فسادی در فضای مجازی در چارچوب قانون و مقررات ادامه پیدا خواهد کرد.به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی دادســتانی کل کشور، حجت االســالم و المسلمین منتظری در مراسم معارفه معاونت امور فضای مجازی و معاونت نظارت بر دادســراهای کل کشور، که صبح شــنبه 21 مهرماه برگزار شد، اظهار کرد: بعد از تصویب قانون جدید آیین دادرسی...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.