« نفت» و « اوراق» به داد بودجه رسید

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

با وجود محقق نشــدن بخشی از منابع دولت در پنج ماه ابتدایی امسال به ویژه در حوزه درآمدها، کاهش مصارف باعث شده فعال در این مدت کسری بودجه نداشتهایم. این درآمدهای نفتی و انتشار اوراق بوده...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.