افزایش 26 درصدی ارزش صادرات ایران به اروپا

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

میانگیــن صادرات غیرنفتــی ایران به مقصد کشــورهای اروپایــی با وجود هشــدارهای آمریکا برای کاهش روابط تجاری با کشورمان، در نیمه نخست امسال نسبت به پارسال از لحاظ وزنی 112,9 درصد و ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.