اجرایی شدن یکی دیگر از خواسته های صنفی کامیونداران

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در نشست اخیر خود تعیین کرایه حمل و نقل جادهای داخلی بار بر اساس «تن - کیلومتر» را تصویب کرد و به این ترتیب یکی دیگر از خواسته های صنفی کامیونداران اجرایی شد.به گزارش ایرنا ، در دویست و نهمین نشست این شورا پیشنهاد تعیین کرایه حمل و نقل جادهای داخلی...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.