تصویب اختیارات بانک مرکزی برای اصالح نظام بانکی

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

اختیارات بانک مرکزی برای اجرای برنامه اصالح نظام بانکی در جلســه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شد.به گزارش ایرنا، در جلسه روز شنبه شورای عالی هماهنگی...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.