دستگیری 45 نفر به اتهام داللی ارز

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

دادســتان تهران گفت: رییس کل بانک مرکزی از وزیر کشــور و دادستانی درخواستی در رابطه با برخورد با عدهای که خارج از شــبکه صرافیها عالوه بر ایجــاد مزاحمت برای معابر، ارز را فراتر از قیمت بانک مرکزی میفروشــند، داشت که با هماهنگی بانک مرکزی دادســتانی و پلیس روز پنجشنبه هفته گذشته 45 نفر دستگیر شدند که بعدا پاالیش صورت گرفت که در این میان 13 نفر بازداشت شدند.به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست با مسئوالن بورس در جمع خبرنــگاران به بیان اهــداف برگزاری این جلســات پرداخت و اظهار کرد: این جلسات برای رفع ابهام از برخــی پروندهها که در رابطه با ســازمانهای دولتی و جرایم مالی وجود دارد برگزار میشــود تا با دعوت از مسئولین مربوطه، ابهامات برطرف شــود و همچنین دســتگاهها فرصــت پیدا میکننــد که عملکــرد و وظایف خودشان را توضیح دهند تا مردمی که در جریان نیســتند، از این طریق آشــنا شــوند.وی افزود: مســئوالن در این جلسات به عنوان مهمان ویژه دعوت شــده و توضیح میدهند و تریبون خوبی هم برای رفع ابهامات و هم به منظور پاســخ به برخی اقداماتی که انجام میدهند، است.جعفری دولت آبادی در رابطه با جلسه با مسئوالن بورس، بیان داشــت: در جلســه امروز در مورد دغدغه دادســتانی مبنی بر اینکه چرا با توجه به التهاب بــازار به خصوص در حوزه ســکه، ارز، خودرو و مسکن، بورس نتوانسته است در این بازارها نقش ایفا کند، سواالتی طرح شد. وی گفت: در جلسه فوق به این جمع بندی رسیدیم که بورس عالوه بر بازار مالی باید نظارتهــا را نیز افزایش دهد. دادستان تهران یادآور شد: حسب اعالم مسئوالن سازمان بورس، آنها اطالعاتی را به سازمانهای مالیاتــی میدهند و لذا تقاضاهایــی که در بازار بورس کاال عرضه میشود کامال نشان میدهد که چه کاالهایی بیشتر خریدار بورسی دارد که این اطالعات میتواند به سازمانها انتقال پیدا کند وی با بیان اینکه بازار بورس عالوه براینکه یک بازار مالی است، باید نظارتها را نیز بیشتر توسعه دهد تا بتواند بازار التهاب را در برخی از حوزهها مهار کند، تصریح کرد: در این جلسه نشان داده شد که عدم ارتباط سامانه ها، واقعیتهای بازار را نشان نمیدهد؛ یعنی در زمانی که پتروشیمیها در بازار بورس کاال ارائه شد، ولی این موضوع کفایت نکرد و در بیرون کاال چندیــن برابر قیمت به فروش میرسد و مطابق تحلیل مسئوالن بورس به دلیل عدم ارتباط ســامانه ها، این اتفاقات رخ میدهد. بازدارنده نبودن برخی مجازاتها و مقررات نکته دیگری بود که جعفری دولت آبادی به آن اشاره کرد و در این زمینه گفت: مسئوالن بورس در این زمینه عنوان کردند که لوایح پبشنهادی داده اند و قرار شد ارسال شود.دادستان تهران با تاکید بر ترویج و آموزش فرهنگ مراجعه به بورس است، خاطرنشــان کرد: مردم اطالعات کمی از بورس دارنــد، چون یک بازار کامال تخصصی و همراه با ســود و زیان است و باید سازمان بورس با ایجاد سامانهها و سیســتمهای آموزشی کاری کند تا جامعه احساس کند بورس یک بازار مالی مهم و تضمین شده است.جعفری دولت آبادی در رابطه با دالالنی که اطالعات بورس را از سیســتمها به دســت آورده و به ضرر مردم یا خریداران سهام اســتفاده میکنند، بیان داشــت: در بازار بورس کاالی پتروشیمی این موضوع را مالحظه کردیم بنابراین سازمان بورس قرار شد به این موضوعات توجه بیشــتری کند.وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با تخلفات بازار بورس و این مســاله که آیا دادستانی میتواند به عنوان مدعی العموم به این تخلفات ورود کند، تصریح کرد: قانون بورس در این زمینه پیش بینیهــای الزم را صورت داده است و در مواردی از جمله عدم افشای اطالعات به خصوص وقتی کاال میخواهد در بورس عرضه شــود، خود ســازمان بورس اعالم کننده است؛ البته این وظیفه مغایرتی با ورود دادستانی ندارد، منتهی دادســتانی به لحاظ تخصصی بودن این بازار در مــواردی ورود خواهد کرد که اطالعات دقیقی داشــته باشد.دادســتان تهران ادامه داد: حسب اعالم مسئوالن سازمان بورس، 75 پرونده در دادســرا و دادگاه دارند و هم مواردی هســت که اگر دادســتان احراز کرد که جرمی رخ دهد، میتواند ورود کند و در شــورای عالی بورس نیز دادستان کل کشــور عضویت دارد و مواردی را میتواند به دادســتانهای سراســر کشور ارجاع دهد.جعفری دولت آبادی در پاســخ به سئوالی مبنی بر دستگیری یکی از متهمان تعاونی اعتبار ثامــن الحجج که فرار کرده بود، گفت: این متهم فراری نبوده اســت بلکه شــخصی بوده که در جزیره کیش، امالک تعاونی اعتبار ثامن الحجج را میفروختــه و برای کارهایی که انجام میداده فراتر از قیمتهای امــالک وجوهی اخذ کرده و حدود 2 و نیم میلیارد تومان وجوه دریافت کرده که البته در حال حاضر به دســتگاههای دولتی مرتبط نیست، ولی در آنجا کار میکرده و امالک تعاونی اعتبار ثامن الحجج را میفروخته و به دلیل تبانیهای که انجام داده دســتگیر شده و پرونده در تهران در حال رســیدگی است.وی در پاسخ به پرسشــی در رابطه بــا اقدامات صورت گرفته بــرای برخورد با دالالن ارز، افــزود: بعد از اینکه بانک مرکزی اعالم کرد که صرافیها میتوانند به قیمت بانک مرکزی، خرید و فروش کنند و دولت هم اجازه داده که اســکناس ارز وارد کشور شود، رییس کل بانک مرکزی از وزیر کشور و دادستانی درخواستی در رابطه با برخورد با عدهای که خارج از شــبکه صرافیهــا عالوه بر ایجــاد مزاحمت بــرای معابر، ارز را فراتــر از قیمت بانک مرکزی میفروشند، داشت که با هماهنگی بانک مرکزی دادســتانی و پلیس روز پنجشنبه هفته گذشته 45 نفر دستگیر شــدند که بعدا پاالیش صورت گرفت که در این میان 13 نفر بازداشــت شدند. دادستان تهران با بیان اینکه از این افراد 68 هزار ارز خارجی کشف شــد، خطاب به همه کسانی که در این قضیه ورود دارند، اظهار کرد: خرید و فروش ارز خــارج از صرافی و باالتر از قیمت ارز، اخالل در بازار تلقی میشود و با هماهنگی صورت گرفته بین دادســتان، پلیس و بانک مرکزی این دســتگیریها ادامه خواهد داشت.جعفری دولت آبادی در پاسخ به شبههای مبنی بر اینکه برخی مدعی هستند که خرید و فروش ارز جرم نیست، توضیــح داد: خرید و فروش ارز در صرافیها آزاد اســت و اقدام به خرید و فــروش ارز در خارج از صرافیها و معابر، باالتــر از قیمت و قیمتهای التهابی به عنــوان اخالل در بازار ارز شــناخته میشود و حتی در مواردی از سوی پلیس گزارش شده که عدهای نگذاشتند که کسانی پایینتر از قیمت بفروشند، چون سود عدهای در گرانفروشی ارز است. بنابراین در این قضیه هم بانک مرکزی، هــم پلیــس و هم دادســتانی با جدیــت ورود کرده اســت و از پلیس خواستهایم که نسبت به شناسایی این قبیل افراد اقدام نماید.وی در رابطه با احضار برخی سلبریتیها در رابطه با جمع آوری کمک برای زلزله زدگان کرمانشاهی خاطرنشان کرد: قطعا با کمک مــردم مخالفتی نداریم و از آن اســتقبال میکنیم، ولــی آنچه که در برخی مجاری رســمی مطرح شد این بود که دادستان نظارت کند تا وجوهی که به این حسابها واریز شــده برای مردم زلزله زده هزینه شود.دادستان تهران ادامه داد: پروندهای در دادســرای فرهنگ و رســانه حدود 6 ماه پیش تشــکیل شــد و به آرامی پیش میرفت و هدف دادســتانی تعقیب مجرمانه نبود بلکه به لحاظ حفظ حقوق افرادی که برایشــان پول وازیر شده بود، باید موضوع را بررســی میکردیم تا اینکه حدود 15 روز پیش پلیــس گزارش دیگری را به یکی از مراجع دیگر تهران ارســال میکند و این دادسرای جدید در جریان پرونده قبلی نبود و دســتوراتی در رابطه با مســدود کردن حســابها صادر میکند که این پروندهها توامان شده اســت و در دادسرای فرهنگ و رســانه در تهران رســیدگی میشود. جعفری دولت آبادی یادآور شــد: البته شــنیده ام که در برخی استانها مثل کرمانشاه و مشهد نیز پروندههایی اســت، اما هــدف اولیه در مورد پروندههای موجود در دادســرای تهران، نظارت بر وجوه اخذ شــده از مردم است که اگر انحرافی دیده نشــود مشکلی نیست، ولی اگر کسانی این پولهای مردم را گرفته و در هزینه انحراف ایجاد شود، حتما دادستانی تعقیب میکند.وی با انتقاد از فضاسازیهای برخی سلبریتیها در این زمینه، تصریــح کرد: در این میان آنچه فراموش شــده کمک به زلزله زدگان است و نباید با فضاسازیها و جوسازیها مراجع قضایی را از نظارت بازداریم؛ چراکه دادستان حق دارد بر برخی از امور نظارت کند و این نظارت به لحاظ حقوق عمومی است و این کار انجام شده و ادامه خواهد یافت.دادستان تهران بیان داشت: همکاران قضایی در کرمانشاه و مشهد نیز ظاهرا اقدامات مشابه انجام داده اند و به دادستان کل گزارش شده است تا اگر مصلحت بود ایــن پروندهها توامان شــود.جعفری دولت آبادی در پاســخ به ســئوالی مبنی بر اینکه آیا این حسابها مسدود شده است یا خیر؟، افزود: حسب گزارشی که به دادستانی ارسال شده، در تهران این حســابها مسدود شده است؛ منتهی در رابطه با پروندهها که در دادســرای فرهنگ و رســانه رسیدگی میشود تاکید شده که موضوع را بررسی کرده و اگر نیازی نبود حساب باز شود. وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با اینکه عنوان شده برخی از این چهرهها بدهکار بانکی هستند، آیا چنین موضوعی در این پروندهها بررسی شده اســت، گفت: در پروندههایی که در دادســرای تهران مطرح رســیدگی اســت گزارشی در این زمینه وجود نداشته است، حال اگر عدهای در این فضا سوء اســتفاده کنند حتما بررسی میکنیم؛ چراکــه بدهکار بانکی بهتر اســت بــه پرداخت بدهیهایش بپردازد.دادســتان تهــران به بیان اقدامات دادســرای تهران در زمینه دادگاههای اخیر اقتصادی پرداخت و خاطرنشان کرد: امروز سومین ماهی است که شعب ویژه تشکیل شده و تاکنون 61 کیفرخواســت بزرگ و مهم ظرف ســه ماه صادر شــده و حــدود 150 نفر در این کیفرخواستها تعقیب شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.