ایران با رکوردشکنی در رده سوم پاراآسیایی ایستاد

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

ســومین دوره بازی های پاراآسیایی در حالی به پایان رسید که کاروان ورزشــی ایران با کسب 51 مدال طال، 42 نقره و 43 برنز و ثبــت رکوردی جدید در مــدال آوری و یک پله صعود نســبت به دوره گذشــته در جایگاه ســوم ایستاد.به گــزارش ایرنا؛ این بازی ها که از 14 مهر به میزبانی اندونزی و در شهر «جاکارتا» آغاز شــده بود، دیروز (شنبه) به اتمام رسید.در پایان این رقابت ها، کاروان چین همچون دوره های گذشته در صدر جدول توزیع مدال ها ایستاد و با کسب 172 طال، 88 نقره و 59 برنز به عنوان نخســت رسید.کره جنوبی در رقابتی نزدیک با ایران و رســیدن به 53 طال، 45 نقره و 47 برنز به مقام دومی دســت یافت.کاروان ورزشی ایران با عملکردی تحســین برانگیز و کسب 51 مدال طال، 42 نقره و 43 برنز و یک پله صعود نســبت به دوره گذشــته در رتبه ســوم قرار گرفت.در روز پایانی این رقابت ها تیم بسکتبال با ویلچر مردان ایران در دیدار فینال با حسالب 68 بر 66 از سد ژاپن گذشت تا آخرین طالی کاروان کشورمان را ضرب کند. ورزشکاران ایران نمایش مناسبی در جاکارتا داشتند و در این میان «شــاهین ایزدیار» در شنا با رسیدن به 6 مدال طال و یک نقره یکی از ستاره های بی بدیل این دوره از بازی ها بود. ژاپن با 45 طال، 70 نقره و 83 برنز به مقام چهارمی رســید و اندونزی با به دســت آوردن 37 طال، 47 نقره و 51 برنز در جایگاه پنجم قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.