ساخت خودروهای پیش فروشی 6 هزار میلیارد تومان قطعه نیاز دارد

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان گفت: تامیــن قطعات مورد نیاز بیــش از 100 هزار خودروی پیش فروش شده از سوی خودروسازان نیازمند 6 هزار میلیارد تومان نقدینگی اســت.به گزارش ایرنا، دو خودروساز اصلی کشور با هــدف تامین نیاز داخلی، در ماه هــای اخیر در چند مرحله اقدام به پیش فــروش خودروهای خود کردند که بازه زمانی تحویل آنها یک سال به طول می انجامد؛ مجموع خودروهای پیش فروش شده به حدود یکصد هزار دستگاه می رسد.«آرش محبی نژاد» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: قطعه ســازان در صورت تامین شدن به موقع قطعات مورد نیاز و ترخیص آنها از گمرک و همچنین فراهم شــدن نقدینگی مورد نیاز، قادر به پاسخگویی به نیاز خودروسازان در برنامه پیش فروش ها خواهند بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.