روحانی تصمیمات نهایی را شخصا میگیرد

Sobh Eqtesad - - News -

رئیس دفتــر رئیسجمهور درباره انتقاد برخی درباره دخالت افراد دفتر رئیسجمهور در انتخابهای رئیس دولت از جمله انتخــاب وزرا گفت: این حرف، حرف بیمبنایی اســت. رئیسجمهــور در تمامی زمینهها تصمیم نهایی را شخصا میگیرند.سیدمحمود واعظی در گفتوگو با خبرگزاری ایلنــا، درباره انتقاد برخی که میگویند دفتر رئیسجمهور در انتخاب وزرا نقش دارند و به نوعی آن را دخالت عنوان میدانند، گفت: اول اینکه؛ این حرف، حرف بیمبنایی اســت. سوال اینجاست رئیسجمهور چرا دفتر دارد؟ دفتر ریاست جمهوری برای این ایجاد شده است که مقدمات آنچه که رئیــس دولت در نظــر دارد را فراهم کند.رئیس دفتر رئیسجمهور ادامه داد: وظیفه ماســت آنچه رئیسجمهور از ما میخواهد را انجام دهیم. یک روز وزرا و استاندارهاســت و زمانی مســائل دیگر مطرح میشــود که دفتر وظیفه دارد مطالعات، بررسیها و مشورتها را انجام و نتیجه را خدمت ایشان ارائه دهد. رئیس دفتر رئیسجمهور بــا بیان اینکه از نظر من آنچه که اشــکال دارد این اســت کــه دفتر رئیس جمهور به جای رئیس جمهور بخواهد کار انجام دهد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.