کمتر کشوری در دنیا از تجربه ایران در حوزه طب نظامی بهرهمند است

Sobh Eqtesad - - News -

رییس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد که در کمتر کشوری در دنیــا از تجربه ایران در حوزه طب نظامی بهرهمند اســت.به گزارش ایســنا، سرلشــکر محمد باقری در حاشــیه چهارمین همایش بین المللی طب نظامی آسیا پاسیفیک با تاکید بر اینکه مســئله طب نظامی و رســیدگی به مجروحان و مصدومان در جنگها، مســئله بسیار مهمی است، اظهار کرد: برای جمهوری اســامی ایران با داشتن سابقه دفاع مقدس، تجارب ارزشمندی در حوزه طب نظامی فراهم شــده که بــه جرأت میتوان گفت در کمتر کشــوری از دنیا این تجربه در حوزه طب نظامی وجود دارد.وی با اشــاره به آغاز ریاست دو ســاله ایران بر این کنگره، خاطر نشــان کرد: در این دو ســال اقدامات بسیار مهمی انجام خواهد شــد کــه امیدواریم با همکاری همه کشــورهای عضو، امکان مداوای مجروحین درگیریهای منطقه که با تجاوز برخی کشورها در یمن و همچنین جنایات رژیم صهیونیستی و جنایات تروریســتها به وجود آمده، این کنگره بتواند اقداماتی را برای مــداوای بهتر مجروحان فراهم کند.رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح گفت: از دیگر اقداماتی که در این دو سال میتواند صورت بگیــرد تدوین کتاب مرجع طب نظامی که قبا توســط آمریکا تهیه شــده و ۰۲ ســال از عمر آن میگذرد توسط دانشگاههای علوم پزشکی نیروهای مسلح جمهوری اسامی است با تجربیات جامع پزشکی نیروهای مسلح در سالهای اخیر این کتاب منتشر شــود تا به عنوان یک مرجع جهانی قابل اســتفاده باشد.باقری افــزود: اعضایی که به این کنگره آمدهاند از برخی دانشــگاهها و بیمارستانهای نیروهای مسلح بازدید خواهند کرد و با تجربیات و آنچه که در پی صدمات شــیمیایی، بر سر کشور ما آمده آشنا خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.