پرونده سلطان سکه و باقری درمنی به دیوان عالی کشور رفت

Sobh Eqtesad - - News -

رئیــس کل دادگســتری اســتان تهــران از ارجــاع پرونــده دو محکــوم به اعــدام پروندههــای اخیر فســاد اقتصــادی به دیــوان عالی کشــور خبر داد. به گــزارش ایســنا، غامحســین اســماعیلی در جمــع خبرنــگاران درباره آخریــن وضعیت متهمــان پرونــده واردات غیرقانونــی خودرو اظهــار کرد: تکمیــل تحقیقات در حال انجام اســت، رســیدگی دادگاهی در اســرع وقت خواهــد بــود و میثم رضاییان هم جــزو این متهمان پرونده خودرویی اســت. وی در خصوص رســیدگی به تجدیدنظر پرونده مشایی و جوانفکر گفت: مرجع تجدیدنظر پرونده مشایی دادگاه تجدیدنظر است و اعتراض وی به دادگاه تجدیدنظر میرود، اگر ارســال نشده باشد امروز و فردا ارسال میشود و اعتراض در پرونده جوانفکر به دلیل غیابی بودن رای ابتدا در دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار میگیرد. وی در پاســخ به پرسشی پیرامون پرونده ثامنالحجج گفت: این پرونده هنوز به دیوانعالیکشورارسالنشدهاست،دراینپروندهتعدادشکاتزیادبودندوازاباغهایی که الزم بود سه مورد برنگشته بود تا بتوانیم پرونده را به دیوانعالی ارسال کنیم. رییس کل دادگستری استان تهران در مورد پرونده متهمین فساد اقتصادی گفت: به رای باقری درمنی و مظلومین اعتراض شده و پرونده به دیوان عالی ارجاع شده است و باید در دیوانعالی کشور تعیین شعبه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.