دادستان کل کشور: برخورد با فساد در فضای مجازی ادامه پیدا خواهد کرد

Sobh Eqtesad - - News -

دادســتان کل کشور گفت: با توجه به شرایط امروز کشــور نســبت بــه فضــای مجازی، برخورد با هرگونه فســادی در فضای مجازی در چارچــوب قانــون و مقــررات ادامه پیدا خواهد کرد.به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی دادســتانی کل کشور، حجت االسام و المســلمین منتظــری در مراســم معارفه معاونــت امور فضای مجازی و معاونت نظارت بر دادســراهای کل کشور، که صبح شنبه 1۲ مهرماه برگزار شد، اظهار کرد: بعد از تصویب قانون جدید آیین دادرســی کیفری، وظایف و مســئولیتهای دادستانی کل و دادستانها گســترش پیدا کرده و اقتضای زمان و شرایط اقدامات را دو چندان کرده است. وی با اشاره به برخی از وظایف دادستانی کل کشــور، بیان داشت: دادســتان کل، مدیریت کان ۰۰٤ دادســرا در سراســر کشــور را بر عهده دارد و قطعا شخص دادستان کل امکان رسیدگی به همه وظایف قانونی را ندارد؛ مگر با همکاری و مساعدت معاونتها و افرادی که در ادارات کل و بخشهای مختلف میتوانند کمک کننــد و اگر موفقیتــی در عرصههای مختلــف داریــم قطعــا ناشــی از زحمات و تاشهای همکاران و قضات دادســتانی کل کشــور اســت.وی ادامه داد: آقای فیروزی در معاونــت نظارت بر دادســراها، وظایف طاقت فرسایی را بر عهده داشــت و همه بررسیها بــرای جابجایی قضات را انجام میداد. نظارت بر دادســراها نیز بر عهده این معاونت است و گستردهترین اقدامات دادستانی کل، بر عهده معاونت نظارت بر دادســراها است.دادســتان کل کشور با تقدیر از اقدامات معاونت پیشین نظارت بر دادسراها، عبدالصمد خرم آبادی را به عنوان معاون جدید نظارت بر دادسراها معرفی و تصریح کرد: باید برای نظارت بر دادسراها از فناوری روز حداکثر استفاده را داشته باشیم. منتظری خاطرنشان کرد: اگر در دادسراها از فناوری روز اســتفاده کنیم هم جلوی برخی اشکاالت گرفته میشود و هم خدمت رسانی بهتر صورت میگیرد.وی گفــت: برای اینکه رویکرد حوزه معاونت فضــای مجازی تغییر نکند، سیاســت این معاونت همچون گذشته باقی اســت و با همکاری آقــای خرم آبادی، یک فــرد متخصص در این زمینه را به عنوان معاونت امور فضای مجازی انتخاب کردیم. حجت االسام و المسلمین منتظری خطاب به جاویدنیا، سرپرســت جدید معاون فضای مجازی دادســتانی کل کشــور اظهــار کرد: سیاست دادســتانی کل کشــور در رابطه با فضای مجازی سیاست تعیین شدهای است که تاکنون ادامه داشته است. وی با تاکید بر اینکه مقابله با عناصر ضد دین، ضد اخاق و معنویت و ضد امنیت و ارزشها بیش از گذشــته ادامه داشــته باشد، گفت: معاونت جدید فضای مجازی باید کمر همت را در برابر بدخواهان و کسانی که سنگ اندازی میکنند، محکم ببندد و با تدبیر و تعقل این مسایل را پشت سر بگذارد.دادستان کل کشور تاکید کرد: با توجه به شــرایط امروز کشــور نســبت به فضای مجازی، برخورد با هرگونه فســادی در فضای مجازی در چارچوب قانون و مقــررات ادامه پیدا خواهــد کرد.منتظری از متولیــان امر فضای مجازی خواســت که با دادســتانی کل همکاری کرده و ادامه داد: رویکرد ما تحقــق اهداف مقام معظم رهبری است که جز صاح و خوشبختی برای جامعه چیزی نمیخواهنــد.وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به بیانات رهبری در رابطه با فضای مجازی و اســتفاده از تعبیر ســاح شیمیایی، افزود: در این جنگ شیمیایی انتظار اســت کسانی که مسئولیت دارند، متناسب با جنگ شــیمیایی دشمن خودشــان را مجهز کنند.دادســتان کل خطاب به رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی و وزیر ارتباطات و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، خاطرنشــان کرد: همه تکلیف داریم در برابر حمله شیمیایی دشمن، جامعه، نظام و دستگاههای مســئول را مجهز کنیم.وی به همه معاونتها توصیه کرد که اقداماتشــان را با برنامه ریزی پیش ببرند.در پایان این نشست از اقدامات فیروزی معاون پیشــین نظارت بر دادســراها تکریم و عبدالصمد خرم آبادی به عنوان معاون جدید معرفی شد. همچنین جاویدنیا معاون ســابق دادســتان مشــهد در امور فضای مجــازی نیز به جای عبدالصمد خرم آبادی ســکاندار سرپرســتی معاونت امــور فضای مجازی دادســتان کل کشور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.