برخی به خبر کذب انتخاب دبیر جدید شورای نگهبان دامن زدند

Sobh Eqtesad - - News -

سخنگوی شورای نگهبان به خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر انتخاب دبیر جدید شورای نگهبان واکنش نشان داد.به گزارش ایسنا، عباســعلی کدخدایی در این باره نوشت:«سخنی منسوب به داستایوسکی است که می گوید؛ کسی که به خودش دروغ مــی گوید و به دروغ خودش گــوش میدهد، کارش به جایی خواهد رســید که هیچ حقیقتی را نــه از خودش و نه از دیگران تشــخیص نخواهد داد.شب گذشته خبری کذب مبنی بر انتخاب دبیر جدید شــورای نگهبان منتشر شد و برخی افراد رســانهای نیز به آن دامن زدنــد. این در حالی بود که انتخابات هیات رئیسه شورا هر ســال در ۶۲ تیر ماه برگزار می شود. هر چه فکر کردم که چرا این خبر ســراپا غیر صحیح ساخته شده، نفهمیدم، اما تعجب از عــده ای که از فرط بیکاری به آن دامن زدند. امیدوارم نرخ اشــتغال افزایش یابد تا شاید از این طریق از انتشــار چنین اخبار جعلی جلوگیری شود و این قبیل دروغ ها را باور نکنیم.»کدخدایی شــب گذشته و بعد از انتشار این خبر نیز در توئیتر نوشــت:«دبیر شورای نگهبان هر سال از بین اعضا انتخاب می شود. انتخابات هیات رئیسه نیز در ۶۲ تیر ماه برگزار می گردد. بنا بر این؟!»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.