رسیدگیهای قضایی حرفهای و دور از جناح بندی سیاسی باشد

Sobh Eqtesad - - News -

وزیر دادگســتری گفــت: مطمئن بودن مردم از اینکه رسیدگیهای قضایی کاما حرفــهای و به دور از تحریــک پذیری و جناح بندی سیاســی اســت باید مدنظر قرار گیرد.به گزارش ایسنا، علیرضا آوایی در مراســم رونمایی از ســامانه خدمات الکترونیک قضایی که صبح امروز در سالن اجاس سران برگزار شد، اظهار کرد: کار قوه قضاییه برقراری عدالت است و تشکیل این دفاتر بخشــی از تحقــق این هدف است اما عوامل فراوان دیگری باید وجود داشــته باشــد تا این کار را تکمیل کند. وی افــزود: عوامــل دیگری کــه به جد میتواند بر ارتقای دستگاه قضایی و اجرای عدالت و اعتماد به این قوه تاثیرگذار باشد شــامل حســن رفتار همکاران قضایی با مردم و اعتماد کامل و بدون شــائبه مردم به سامت کامل کارکنان قوه قضاییه است که در نتیجه رفتار ما در دادرسی عادالنه و اطمینان از انجام آن محقق خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: یک سری از کارها را ما انجام میدهیم اما مساله مهمتر ادراک و دریافتهای جامعه از ما است. وزیر دادگستری صبر و حوصله همکاران در مقابل شنیدن اظهارات اصحاب دعوی را با اهمیت خواند و گفت: مطمئن بودن مردم از اینکه رسیدگیهای قضایی کاما حرفهای و توام با شــرف قضایی و به دور از تحریک پذیری و جناح بنــدی سیاســی اســت بایــد مدنظر قــرار گیرد. آوایــی اظهار کــرد: قوه قضاییــه مانند ســایر قوا درخصــو تصبییــن جایــگاه،مشــکاتو زحمــات خــود تــاش درخور انجام نداده اســت و از نظــر تبلیغی ضعیف هســتیم و در ایــن خصوص شــبهاتی وجــود دارد کــه بایــد برطرف شــود. وی گفــت: بــه ســرعت در رســیدگی معتقــد هســتیم و باید دقــت کنیم در زمان متعــارف رای پرونده صادر شــود و در برخــی از پروندههــا حتمــا یــک اطالــه قابل قبول و متعــارف که به رای مطلوب منجر شــود باید صــورت گیرد. وزیر دادگستری در خصوص دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اظهار کرد: مردم انتظار دارند خدمات قضایی با ســهولت و سریع در اختیارشــان قرار گیرد. توســعه سیســتم پرونده قضایی یــک امر مهم برای پیشــگیری از بروز مفاسد اســت بنابرایــن افزایش دقت و کیفیت در دادرسی و افزایــش رضایتمنــدی را مدنظــر قــرار دادیــم. وی اظهــار کــرد: یکی از مهمترین مشکات قضایی در برخی مناطق اطاله دادرســی اســت برخی از کارشناســان معتقد با استفاده از نرمافزارهای الکترونیکی میتوان اطاله را تا ۰۵ درصد کاهش داد.وزیر دادگستری افزود: دسترسی آسان به خدمات قضایی همواره یکی از دغدغههای مردم بوده است و علیرغم همه تاشی که میشود این مساله همواره مور اعتراض مردم است. مردم برای ارائه دادخواست، اظهارنامه و شکوائیه ...و بــه مراجع قضایــی مراجعــه میکردند و زمان زیــادی صرف این کار میشــد.

خاطرنشــان کــرد: در ســال ۶۹ حــدود ۵.٤1 میلیــون پرونــده در قوه قضاییه ثبت شــده اســت کــه این رقم باالســت و وســع دســتگاه قضایی برای رســیدگی بــه ایــن پروندههــا محدود اســت و با پیچیدگیهایی مواجه اســت. آوایی عنوان کرد: موضوع اباغ الکترونیک یکی از مهمتریــن اقدامات دفاتر خدمات الکترونیــک قضایی اســت ولــی اینکه ایــن مقدار کافی نیســت و ررای رضایت مــردم باید کارهــای بزرگتــری در این خصوص انجام شــود.وی اظهار کرد: ما با اســم دین فعالیت میکنیــم و با این کار توقع مــردم را باال بردهایــم و میگوییم قضاوتــی که مــا میکنیم دین اســت. آوایــیافــزود:هیــچحکومتــیو کارگــزاران حکومتــی اینقدر بارشــان ســنگین نیســت کــه همــه رفتارهای آنهــا را هم بــه پــای دین بنویســند. وزیــر دادگســتری خاطرنشــان کــرد: بیتردیــد آن مقــدار کــه کار کردیــم قابــل تقدیــر بوده اســت امــا کارهای بزرگتری هســت که باید انجــام دهیم. وی در پایــان گفــت: ما باید هــر روز بر رضایتمندی مردم بیافزائیم و وسوسهها، کف زدنها و فحش دادنها نباید ما را از مسیر حق منحرف کند و هر تصمیمی که میگیریم بدانیم که خدا ناظر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.