مذاکره با غرب فایدهای برای ما ندارد

Sobh Eqtesad - - News -

دبیرکل حزب موتلفه گفت: مذاکــره با غربی نه تنها هیچگونه فایدهای برای ما ندارد، بلکه موقعیت ما را در منطقه و جهان تضعیف میکند.محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اســامی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تصویب الیحه کاپیتوالسیون در مجلس شورای ملی و افشاگری امام(ره) از این موضوع، اظهار کرد: در مورد کاپیتوالیســون این نکته بسیار مهم است که رژیم شاه با نمایندگی نخست وزیر وقت یعنی حسنعلی منصور این الیحه را به مجلس شــورای ملی بردند و به طور محرمانه تصویــب کردند.دبیرکل حزب موتلفه با اشــاره به خاطرات حاج حیدری از اعضای هیئت موسس حزب موتلفه در مورد چگونگی اطاع رسانی امام(ره) از بررسی این الیحه، تصریح کرد: آقای حیدری به من گفت وقتی که ما از تصویب محرمانه این الیحه در مجلس شــورای ملی اطاع پیدا کردیم، برای گزارش به امام راهی قم شدیم که امام راحل فرمودند اگر شما سندی پیدا کنید من راحت تر و بهتر صحبت خواهم کرد.این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: آقای حیدری فردی را در بایگانی مجلس می شــناخت که از طریق هماهنگی با او، سندی را به دست آورد و در قم آن را به امام(ره) تحویل داد، امام خمینی(ره) پس از مشــاهده این سند که مصوبه مجلس شورای ملی بود نطق تاریخی خود را ایراد کردند، البته آقای حیدری آن اســناد را در نهایت مجددا به بایگانی بر میگرداند.حبیبی در توصیف کاپیتوالسیون اظهار کرد: اگر کاپیتوالســیون را به یک قصیده تشبیه کنیم، شاه بیت این قصیده این بود که اگر هر آمریکایی در ایران مرتکب جرمی میشــد، قوه قضائیه در زمان شاه حق محاکمه او را نداشت و به عبارت دیگر کاپیتوالسین یک الیحه بسیار ننگین بود. وی ادامــه داد: معتقدم االن هم خلق و خوی غربیها نســبت به آن زمان هیچ تغییری نکرده اســت و مذاکره با غربی نه تنها هیچگونه فایدهای برای ما ندارد، بلکه موقعیت ما را در منطقه و جهان تضعیف میکند، باید با استحکامی که چهل سال در مقابل آمریکا ایستادیم، کماکان ایستادگی کنیم و در شرایط فعلی نباید به هیچ وجه تن به مذاکره بدهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.