اقتصاد، آسان ترین مشکل پیش روی انقالب است

Sobh Eqtesad - - News -

معاون فرهنگی و اجتماعی ســپاه پاســداران انقاب اسامی گفت: آسان ترین مشکل پیش روی انقاب اقتصاد است و اگر با منطق شهدا وارد این عرصه شویم همه مسائل به زودی حل خواهد شد.به گزارش ایرنا ،سردار محمدرضا نقدی در اجاسیه شهدای اســاتید و دانشجو خراسان جنوبی که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بیرجند برگزار شد اظهار داشت: دانشــجویان باید همانند زمان دفاع مقدس وارد عرصه جنگ اقتصادی و روانی جامعه شده و پرچم شهدا را بدست بگیرند. وی بیان کرد: مســائل امروز کشور ساده ترین مشکلی است که تا به حال انقاب اســامی به آن مواجه بوده چون روزی که دانشــجویان مقابل رژیم شاه ایستادند نیروهای مسلح در دســت آن رژیم بود ولی ملت با دســت خالی مقاومت کرد در صورتی که امــروز تمام انرژی زیر پای این ملت اســت. معاون فرهنگی و اجتماعی ســپاه پاســداران انقاب اسامی بــا تاکید بر اینکــه اقتصاد مولــد نیازمند نیروی انســانی، علــم و فناوری اســت گفت: کشــور در هیچ کــدام از این زمینــه ها کمبــود ندارد و در عرصه های هــوا و فضا ، حتی ســلول های بنیادین تمام دنیا را شــگفت زده کرده است. وی بــا اشــاره به هــزار اختــراع ثبت شــده که هنــوز به مرحله تولید نرســیده اســت افزود: از لحــاظ تعداد مطلق مهندســین ایرانــی، ما ســومین کشــور جهان هســتیم. ســردار نقدی یکــی از الزامــات اقتصاد مولــد را نقدینگی دانســت و اظهار داشــت: اگر نقدینگی در کشور وجود ندارد چطور در چهار دقیقه ۰۵ هزار پراید به فروش رفته اســت. وی بــا بیــان اینکه یکــی از نیازهــای اقتصاد مولــد، بازار اســت ادامــه داد: عاوه بــر ۰8 میلیــون بــازار در داخل، ۰۰٤ میلیون بازار در همســایگی کشــور داریــم که اگر به هند برســیم این رقم هــا به ۲ میلیارد هم خواهد رســید. معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقاب اسامی بیان کرد: به جای التماس برای فروش نفت باید دانشجویان به دفاع از تولید ملی برخاسته و شیرهای نفت را به روی استکبار ببندند. وی بــا اشــاره بــه آمــار 1۶ دانشــجوی شــهید از میان ۲هــزار شــهید خراســان جنوبــی گفــت: بایــد در محضــر شــهدا زانــو زده و از مکتــب آنهــا درس بگیریم. ســردار نقدی افزود: کنگره شــهدا تشــریفات و مراســم یا برنامــه عــزاداری برای از دســت داده ها نیســت بلکه یک برنامه عاشــقانه و آموختن از معلمان عشق و عاشقی است. وی کنگره شهدا را فرصتی دانست که می توان از آموزه های شهدا الهام گرفت و به دنبال خواسته رهبر معظم انقاب حرکت کرد. معاون فرهنگی و اجتماعی ســپاه پاســداران انقاب اسامی با تاکید بر اینکه باید دانســت چگونه می توان پرچم میدان داری انقاب را به دســت گرفت بیان کرد: باید در این فرصت به خواســته و مطالبه والیت از جوانان، جامه عمل پوشــیده شود. وی با اشاره به سیره مجاهدت های دانشجویی در طول انقاب و حوادث بعد از آن اظهار داشــت: در آن زمان که هر ابر قدرت یک شــاخه تروریستی در ایران داشت، هوشمندی دانشجویان با تشکیل هســته های اولیه اطاعاتی در خنثی کردن توطئه های آنان مثال زدنی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.