اروپاییها باید در روابط با ایران اقدام عملی کنند

Sobh Eqtesad - - News -

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی گفت: تا زمانی که اروپا در روابط اقتصادی با ایران اقدام عملی انجام ندهد و اســتقال مــد نظر ما در روابط تجاری را تامین نکند، بازگشــایی دفتر اتحادیه اروپا ضروری نیســت.کمال دهقانی فیروزآبادی نایب رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به درخواست جدید اتحادیه اروپا برای بازگشــایی دفتر در تهران، گفت: اتحادیه اروپا در گذشته نیز چنین درخواستی را مطرح کرده بود و در کمیسیون امنیت ملی هم مورد بررســی قرار گرفت، اما با توجه به روابط سیاسی که در آن مقطع زمانی با اروپا داشتیم، با این درخواست موافقت نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.