قیمت سکه در کانال چهار میلیون تومانی باقی ماند

Sobh Eqtesad - - News -

فعاالن بازار طال و ســکه روز شــنبه هر قطعه سکه تمــام بهار آزادی طرح جدید را چهار میلیون و 420 هــزار تومان و هر قطعه طرح قدیم را چهار میلیون و 200 هزار تومان فروختند. به گزارش ایرنا، مقایســه نرخ فروش مســکوکات طال در روز شــنبه نسبت به پنجشنبه گذشته 19( مهر) نشان می دهد که قیمت ها تغییر محسوسی نداشته است و هر قطعه نیم سکه 2 میلیون و 190 هزار تومان عرضه می شــود. دیروز هر ربع ســکه یک میلیــون و 190 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 670 هزار تومان به خریداران عرضه شــده و بهای هر گرم طالی خام 18 عیار 224هزار تومان و هر مثقال طالی 17 عیار یک میلیون و 828 هزار تومان تعیین شده است. در بازارهای جهانی هر اونس طال یک هزار و 218 دالر قیمت گذاری شــده است که نسبت به هفته گذشته روند رو به رشد دارد. صرافــی بانک ملی بهای خرید هر یــورو را برای روز شــنبه 16 هزار تومان و هر دالر آمریکا را 13 هزار و 800 تومان اعالم کرده اســت و در مقابل هر یورو را 61هزار و 100 تومان و هــر دالر را 13 هزار و 900 تومان می فروشــد. طبق نرخ های اعالمی در سامانه نظارت ارز (سنا)، در پایان معامالت پنجشنبه گذشته هر اســکناس یورو به طور میانگین 16 هزار و 683 تومان و هر دالر آمریکا 14 هزار و 398 تومان فروخته شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.