توجه محک به استانداردهای بینالمللی در همه شرایط اجتماعی

Sobh Eqtesad - - News -

ســازمانهای مردمنهاد و خیریه مانند محــک که منابع خود را از محل کمکهای مردمی تأمین میکنند، موظف هســتند که همواره از انطباق عملکرد خود با درستترین شیوههای اطمینان حاصل کنند تا بتواننــد کمکهای مردمی را به بهترین خدمت برای ذینفعان تبدیل کنند. از این رو مؤسسه خیریه محک همواره خود را به صورت داوطلبانه در معرض ارزیابیها و استانداردهای بینالمللی قرار میدهد تا ضمن ســنجش کارایی و اثربخشــی فعالیتهای خود، خدمات درمانی و حمایتی را در باالترین سطح کیفی به کودکان مبتال به ســرطان و خانوادههایشان ارائه دهد. آراســب احمدیان، مدیر عامل این ســازمان ضمن گرامیداشت روز اســتاندارد با اشــاره به این موضوع گفت: «مؤسســه محک جزء اولین ســازمانهای ایرانی اســت که خود را تحت ممیزی داوطلبانه استاندارد ‪NGO Benchmarking‬ از شرکت بازرسی بینالمللــی SGS قرار داده تا کمکهای مردمی را به بهینهترین شکل ممکن برای ارائه خدمات به کودکان مبتال به سرطان تبدیل کند. این ســازمان در بیست و هفتمین سال فعالیت خود و در هشتمین ممیزی شرکت بازرســی بینالمللی SGS توانسته با کســب امتیاز 97/5 درصد، باالترین امتیاز را بین 328 سازمان مردمنهاد دارای گواهینامه معتبر در جهان کسب کند و همواره در تالش است تا کار درست را به درستترین شکل ممکن انجام دهد.» احمدیان در خصوص دغدغه مؤسسه خیریه محک برای ارائه خدمات به کودکان مبتال به ســرطان در باالترین ســطح اســتاندارد جهانی بیان کرد: «تالش برای تحقق مأموریت اصلی این ســازمان که ارائه شایســتهترین خدمات درمانی و حمایتی به کودکان سراســر ایران اســت جز با ارزیابی مــداوم عملکرد سیستمهای مدیریتی در حوزه فعالیت سازمانهای مردمنهاد بر اساس استانداردهای تائید شده جهانی میسر نمیشود. از این روز این سازمان در سختترین شرایط اجتماعی از سنجش عملکرد خود غافل نمیماند و خود را در معرض ارزیابی اســتانداردهای ملی و بینالمللی قــرار میدهد.»وی با تأکید بر اینکه محک در راســتای حمایت همهجانبه از فرزندانش نه تنها در تهران بلکه در تمامی بیمارســتانهای دولتی و دانشگاهی سراسر ایران که بخش خون و آنکولوژی کــودکان دارند به ارائه خدمات درمانی و حمایتی میپردازد ادامه داد: «یکسانســازي خدمات حمایتي در بیمارســتانهای دولتــی و دانشــگاهی دارای بخش خون و آنکولوژی کودک در سراســر کشــور بر اساس اســتانداردهاي درمانــي و حمایتي جامع و یکپارچه و حرکت به ســوي درمان چندتخصصــي از برنامههای اســتراتژیک -1400 6931محک اســت و این سازمان معتقد اســت که کودکان مبتال به سرطان و خانوادههایشــان، شایســته برخورداري از خدمــات درماني و حمایتی در ســطح اســتانداردهای بینالمللي هستند، بنابراین آرزوهایمان براي ارائه بهترین حمایتها همواره تداوم دارد و رشد ميکند.»احمدیان در پایان ضمن تبریک روز جهانی استاندارد و قدردانی از تمامی سازمانها و افرادی که محک را برای دستیابی به باالترین ســطح کیفیت و انطباق فعالیتها و فرآیندهای خود با روشهای استاندارد همراهی میکنند، گفت: «محک در صدد است با مشارکت مستمر تمامی نیکوکاران در مسیر تعالی سازمان و گسترش کمی و کیفی حمایتهای همه جانبه از کودکان مبتال به سرطان گام بردارد تا کودکان تحت حمایت این سازمان بتوانند خدمات درمانی و حمایتی را در باالترین ســطح کیفیت دریافت کنند و روزهای سخت درمان را با امید بیشتری پشت سر بگذارند. این سازمان با تکیه بر اعتماد و همراهی یاوران و بر اساس بیانیه چشمانداز خود تالش میکند تا به عنوان یک سازمان متعالي در کشور شناخته شــود و عملکرد آن معیاري براي ایجاد و ارزیابي سازمانهاي مشابه در سطح ملي و بینالمللي قرار گیرد. اطمینان از کارآیی و اثربخشــی فعالیتها مهمترین دغدغه محک است، لذا محک درصدد است بر اساس استانداردهاي ملي و بینالمللي برترین جایگاه در بین سازمانهاي مردمنهاد را کسب کرده و در هر یک از حوزههاي فعالیت خود نیز به ارائه خدمات در باالترین سطح کیفی بپردازد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.