ضرورت تقویت فرهنگسازی و آموزش برای ورود مردم به بورس

Sobh Eqtesad - - News -

دادســتان تهران در نشست با مسئوالن بورس بر ضرورت تقویت فرهنگ ســازی و آموزش برای ورود مردم به بازار ســرمایه تاکید کرد.به گزارش دادســتان عمومی و انقالب تهران صبح امروز نشســتی با مسئوالن بازار سرمایه کشور، رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران داشــت که در این نشســت بر لزوم فرهنگ ســازی، آموزش و تقویت نقش نظارتی بورس از طریق ارتباط ســامانه های بورس با نهادهای نظارتی تاکید شد.دادستان عمومی و انقالب تهران در خصوص نشســت با مسئوالن بورس به خبرنگار تســنیم گفت: در جلسه امروز در مورد دغدغه دادســتانی مبنــی بر اینکه چرا با توجه بــه التهاب بازار به خصوص در حوزه ســکه، ارز، خودرو و مســکن، بورس نتوانسته است در این بازارها نقش ایفا کند، ســواالتی طرح شد.عباس جعفری دولت آبادی اظهار داشــت: در این جلسه به این جمع بندی رسیدیم که بورس عالوه بر اینکــه به عنوان یک بازار مالی ایفای وظیفه مــی کند، باید نظارتها را نیــز افزایش دهد.وی بــا تاکید بر اینکه بازار بــورس عالوه بر این که یک بازار مالی اســت، باید نظارتها را نیز بیشــتر توســعه دهد تا بتواند التهــاب را در برخی از بازارهــا مهار کند، تصریح کرد: بــه دلیل فقدان ارتباط سیستم های بورس با سایر سامانهها، تقویت وظیفه نظارتی بورس و ارتباط بورس کاال با ســامانه های نظارتی نهادهای دیگر ضروری است. دادستان تهران یادآور شد: حســب اعالم مسئوالن سازمان بورس، آنها اطالعاتی را به ســازمانهای مالیاتی ارسال میکنند، بنابراین تقاضاهایی که در بازار بورس کاال ثبت میشود، کامال نشان میدهد که چه کاالهایی بیشــتر خریدار بورسی دارد که این اطالعات میتواند به سازمانها انتقال پیدا کند؛ به عبارت بهتر ســازمان های نظارتی می توانند از اطالعاتی که بورس در اختیار آنها قرار می دهد استفاده کنند.به گفته دادستان عمومی و انقالب تهران، بازار تضمین شــده و با امنیت باال در کشور کم است که بورس می تواند این خال در اقتصــاد را پر کند.همچنین بازدارنده نبودن برخی مجازاتها و مقــررات نکته دیگری بود که جعفری دولت آبادی به آن اشــاره کرد. وی در این زمینه گفت: مســئوالن بورس در این زمینه عنوان کردند که لوایح پیشنهادی داده اند و که مقرر شد این پیشنهادات ارســال و بررسی شود.دادستان تهران با تاکید بر ترویج و آموزش فرهنگ مراجعه به بورس اســت، خاطرنشــان کرد: مردم اطالعات کمی از بورس دارند، چون یک بازار کامال تخصصی و همراه با ســود و زیان است و باید سازمان بورس با ایجاد سامانهها و سیســتمهای آموزشی اقداماتی انجام دهد تا جامعه احســاس کند، بورس یک بازار مالی مهم و تضمین شــده اســت.وی اظهار داشــت: دالالن در بازار ارز، سکه، مسکن و خودرو نقش فرادستگاهی و سودجویی پیدا کرده اند که باید با نظارت های دقیق مانع اینگونه اقدامات شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.