« نفت» و « اوراق» به داد بودجه رسید

Sobh Eqtesad - - News -

با وجود محقق نشدن بخشی از منابع دولت در پنج ماه ابتدایی امســال به ویژه در حوزه درآمدها، کاهش مصارف باعث شــده فعال در این مدت کســری بودجه نداشــتهایم. ایــن درآمدهای نفتی و انتشــار اوراق بوده که توانســته کمکاری بخش مالیاتی و سایر درآمدهــا را جبران کند.به گزارش ایســنا، بودجه ســاالنه دولــت از دو بخش منابع و مصارف تشکیل میشــود که تلفیق بخش عمومی و اختصاصی است، اما در نهایت این بخش عمومی اســت که تامینکننده اصلی منابع و مصارف خواهد بود.برای امسال دولت حدود 386 هزار میلیارد تومان منابع عمومی دارد که با بخش اختصاصی، بودجه عمومی آن در 443 هزار میلیارد تومان تراز میشود. در بخش منابع عمومــی بودجه، درآمدها، واگــذاری داراییهای ســرمایهای (نفت و فرآوردههای آن) و واگذاری داراییهای مالی (واگذاری سهام شــرکتها و انتشار اوراق) قرار دارد.بررســی جزئیات آمــاری خزانه از عملکرد بودجه دولت در پایان مرداد امسال نشــان میدهد که در بخش درآمدها برای سال جاری 216 هزار و 100 میلیارد تومان پیشبینی شده بود و عملکرد مصوب آن در پنج ماه به 91 هــزار و 800 میلیارد تومان میرســد که حدود 52 هزار و 500 میلیارد تومان محقق شده است.این رقم در مقایسه با مصوب پنجماهــه حدود 40 هزار میلیارد تومان عــدم تحقق دارد که ناشــی از عدم کسب کامل درآمدهای مالیاتی در این مدت است، چراکه رقم آن 60 هزار میلیارد تومان پیشبینی شــده بود ولی 42 هزار میلیارد تومان کسب شده اســت. از سوی دیگر در ســایر درآمدها همین حــدود عدم تحقق دیده میشود.با این حال در بخش واگذاری داراییهای ســرمایهای که مربوط به نفت و فرآوردههای آن است، عملکرد بیش از میزان مصوب پنج ماهه بوده اســت؛ به طوری که دولت برای مجموع ســال حدود 107 هزار و 500 میلیارد تومان پیشبینی کرده است که باید در این مدت 45 هزار و 600 میلیارد تومان محقق میشــد، اما گزارشها نشان میدهد تا 53 هــزار و 900 میلیارد تومان درآمد نفتی کسب شــده است که بیش از 5000 میلیــارد تومان اضافــه دارد.افزایش تحقق درآمدهای نفتی را میتوان در افزایش قیمــت نفت در بازارهای جهانی که تا بیش از 70 دالر برای هر بشــکه بوده و همچنین افزایش قیمت دالر جستجو کرد؛ به گونهای که دولت در بودجه ســال جاری قیمت هر بشکه نفت را حدود 55 دالر پیشبینی کرده بود و مبنای نرخ دالر برای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال حدود 3500 تومان بوده است ولی از ابتدای امســال این نرخ برای دالر به حداقل 4200 تومان طی سیاستهای ارزی که بانک مرکزی به اجرا گذاشــت، افزایش یافته و از ســوی دیگر قیمت هر بشکه نفت هم به طور متوســط تا 15 دالر رشد داشته است.در بخش واگذاری داراییهای مالی نیز افزایش قابل توجهی برای تحقق درآمدهای آن مشاهده میشود. این در حالی است که از 63 هزار میلیارد تومان مصوب، پیشبینی شده بود تا 26 هزار و 700 میلیارد تومان در پنج ماه اول ســال محقق شود اما عملکرد، حاکی از کســب 39 هــزار و 700 میلیارد تومان درآمد این بخش است که البته عمده آن به انتشــار اوراق اسناد خزانه برمیگردد که دولت در چند ســال اخیر برای تســویه بدهیهای خود از آن استفاده میکند. در مجموع در پنج ماهه ابتدایی امســال از 386 هزار و 700 میلیارد تومان پیشبینی شــده برای منابــع عمومی بایــد در پنج دوازدهم آن 164 هزار و 100 میلیارد تومان محقق میشد، در حالی که گزارش عملکرد از تحقق 146 هــزار و 100 میلیارد تومان حکایت دارد؛ بنابراین دولت در این مدت با عدم تحقق 18 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی مواجه بوده اســت.در مقابل منابع دولت، مصارف بودجه قرار دارد که شــامل سه بخش هزینههای جاری، عمرانی و تملک داراییهای مالی است. برای هزینههای جاری که عمده آن را حقوق و دســتمزد کارکنان تشکیل میدهد، 290 هزار و 900 میلیارد تومان برای کل ســال 1397 منابع پیشبینی شــده بود که باید در پنج ماهه ابتدای ســال جــاری تا 124 هزار و 800 میلیارد تومان هزینه میشــد ولــی عملکرد نشــان از پرداخت 112 هزار میلیــارد تومانی دارد.کاهــش پرداخت در بخش حقوق و دســتمزد البتــه به معنای عدم پرداخت حقوق نیســت، بلکه مربوط به صرفهجوییهایی اســت کــه میتوان در این بخش انجام داد. این در حالی اســت که در مدت اخیر با توجه به نوســانات بازار ارز و افزایش تورم و رشــد قیمتها حتی بحث افزایش مجدد حقوق کارکنان که برای سال جاری تا حداکثر 20 درصد پیشبینی شده بود، مطرح شد ولی به هر صورت چگونگی تامیــن منابع و اثرات تورمــی احتمالی آن موجب لغو افزایش مجدد حقوق شد.به هر حال باید بــرای پرداخت این افزایش منابع پیشبینی میشد آن هم در حالی که حتی در پنج ماه اول ســال با توجه به عدم تحقق در بخشی از بخشهای درآمدی هزینههای جاری نیز تحقق کامل نداشــته اســت.در بخــش عمرانی کــه مربوط بــه پروژههای عمرانی میشود دولت برای سال جاری 62 هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده که باید برای پنج دوازدهم ســال تا 26 هزار و 300 میلیارد تومان محقق میشد ولی گزارشها از این حکایــت دارد که 24 هــزار و 900 میلیارد تومان پرداخت در این بخش انجام شده اســت که بار دیگر نشاندهنده عقب ماندن پروژههای عمرانی از سهم اصلی خود در بودجه است.بخش دیگر هزینههای دولت را تملک داراییهای مالی تشــکیل میدهد که مربــوط به پرداختهــای واگذاریهای داراییهای مالی است که دولت در سالهای قبل انجام داده است. برای امسال حدود 30 هزار و 700 میلیارد تومان پیشبینی شــده اســت که برای پنج ماه تا 13 هزار میلیارد تومان باید محقق میشد ولی آمار از عملکرد ضعیــف در این بخــش حکایــت دارد؛ به طوری که فقط حدود 2800 میلیارد تومان پرداختی انجام شــده اســت.در مجموع در بخش مصــارف از 386 هزار و 700 میلیارد تومــان مصوب که باید تا 164 هزار میلیارد تومان در پنج ماهه ابتدایی امســال هزینه میشــد، 139 هــزار و 700 میلیارد تومان انجام شده است که نشان میدهد دولت 24 هزار و 400 میلیارد تومان از هزینههای خود را پرداخت نکرده است.در نهایت باید گفت که از مجموع منابع و مصارف محقق شــده منابع حدود 146 هزار و 100 میلیارد تومان و مصــارف 139 هزار و 700 میلیارد تومان بوده است که نشان میدهد 6400 میلیارد تومــان مازاد باقی مانــده و در این حالت با وجود عدم تحقــق منابع در برخی بخشها فعال کســری بودجه در پنــج ماهه ابتدایی امسال ثبت نشــده است، چراکه کسری در زمانی خواهد بود کــه مقابل مصارف انجام شده منابعی وجود نداشته باشد ولی در این مدت با کاهــش منابع، هزینهها نیز کاهش داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.