آگــهیمزایـــده

Sobh Eqtesad - - News -

به موجب پرونده اجرائی کالسه 9500008 الی 9500040 شش دانگ دو قطعه پالک های 3413 و پــالک باقیمانده 106 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 ثبت و صادر به آقای محمود تن آرا منتقل شده است طبق نظر کارشناس رسمی به تفکیک پالک 3413 فرعی از 58 اصلی بخش 14 به مبلغ 852000000 ریال و پــالک 106 فرعی از 58 اصلی بخش 14 به مبلغ 9490000000 ریال ارزیابی شده و پالکهای فوق به تفکیک پالک 3413 فرعی از 58 اصلی بخش 14 دارای 10/65 متر مربع و پالک 601فرعی از 58 اصلی بخش 14 دارای 14/6 متر مربع عرصه که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالک میباشد پالکهای فوق از ساعت 9 الی 12 روز شــنبه مورخ 1397/08/12 در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره واقع در دیواندره بلوار پاســداران جنب دادگســتری از طریق مزایده به فروش میرسد مزایده از مبلغ به تفکیک پالک 3413 فرعی از 58 اصلی بخش 14 به مبلــغ 852000000 ریال و پالک 106 فرعی از 58 اصلی بخش 14 از مبلغ 9490000000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود الزم به ذکر است پرداخت بدی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده ست و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول میگردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.