منتظر ثبتنام جدید سهام عدالت نباشید

Sobh Eqtesad - - News -

در حــال حاضر تعدادی هســتند که در طرح ســهام عدالت ثبتنام نکردهاند که سازمان خصوصیسازی اعالم کرده هیچ برنامهای در این راســتا نــدارد و مردم به پیامهای ســودجویان توجه نکنند. البته طبق اعالم این ســازمان سود سهامداران قبلــی مربوط به ســال مالــی 1396 از دیماه به حسابشــان واریز میشــود.به گزارش ایســنا، از هفتههای پایانی سال گذشته سازمان خصوصیسازی پرداخت سود ســهام عدالت مربوط به سال مالی 1395 را شــروع کرد و این پرداخت سود تا ماههای قبل نیز ادامه داشــت.در حال حاضر نیز افرادی هستند که به دلیل دیر اعالم کردن شماره شبای بانکی خود هنوز سودی دریافت نکردهاند اما در مجموع در حساب آنهایی که شــماره شبای بانکی خود را در زمان مقرر ثبت کردهاند، مبالغ سود مالی ســال 1395 واریز شده است. اواخر دی پارسال بود که پوری حسینی، رییس سازمان خصوصیسازی با برگزاری یک نشست خبری از آغاز واریز سود سهام عدالــت خبر داد و اعالم کرد رقمی که به حساب هر مشــمولی واریز میشود، فقط یک سوم از سود متعلق به آنها خواهد بود که سقف آن هم 50 هزار تومان است، اما ممکن است برخی کمتر بگیرند.به گفته پوریحسینی، ســود اولیه سهام عدالت برای افــرادی که ارزش سهامشــان را تا سقف یک میلیون تومان کامل نکردهاند، 26 هزار و 600 تومان محاسبه شده است و بقیه افراد که صاحب یک میلیون تومان سهام عدالت هســتند هم در مرحله اول 50 هزار تومان سود دریافت میکنند.در نهایت بعد از مدتی افرادی که یک میلیون تومان ســهام عدالت داشتند در مجموع بابت ســال مالی 1395 معادل 150 هزار تومان سود دریافت کردند. در حال حاضر هنوز آزادســازی ســهام عدالت صورت نگرفته و ســهامداران صرفا توانستهاند به سود ساالنه سهام خود دست پیدا کنند. در عین حال رییس ســازمان خصوصیسازی اعالم کرده که این سازمان بــرای جاماندگان برنامهای نــدارد و قرار نیست ثبتنام جدیدی صورت گیرد. اما در عین حال دیده شده برخی از افراد سودجو در فضای مجازی پیامی را پخش و اعالم کردهاند «کسانی که سهام عدالت ثبتنام نکرده یا به دالیلی ســهام خود را دریافت نکردهاند جهت دریافت کد سهام و ثبتنام به لینک سهام مراجعه کنند”.

ســازمان خصوصیســازی ضمن رد این شــایعات اعالم کــرد که این ســازمان هیچگونه برنامــه و مجــوز قانونی برای ثبتنام جدید افراد برای دریافت ســهام عدالــت نــدارد و مخاطبان بایــد مراقب سوءاستفاده افراد ســودجو در این رابطه باشــند.البته در این میان رییس سازمان خصوصیســازی خطاب به ســهامداران عدالت اعالم کرده «ســود ســهام عدالت مربوط به ســال مالــی 1396 از دیماه واریز میشــود”.به گفته پوریحســینی، سود ســهام عدالت مربوط به سال مالی 1396 بیشتر از سود سهام عدالت مربوط به سال مالی 1395 خواهد بود.به گزارش ایسنا، هنوز مقدار دقیق سود سهام عدالت در ســال مالی 1396 رسما اعالم نشده و رقم آن به ســود شرکتهای سرمایهپذیر بستگی دارد که قســمتی از سهام آنها مربوط به سهام عدالت است؛ این موضوع در صورتهای مالی میاندوره و پایانی این شرکتها افشا خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.