بورس 5 هزار و 982 واحد افت کرد

Sobh Eqtesad - - News -

شاخص بورس دیروز (شنبه) با افت پنج هزار و 982 پله ای به جایگاه 175 هزار و 33 واحدی عقب نشینی کرد. به گــزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، نماگر بازار ســرمایه عالوه بر کاهش حجــم و ارزش معامالت، در ادامه روند نزولی خود به کانال 175 هزار واحدی عقب نشســت.در معامالت دیروز، یک میلیارد و 715 میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهــادار به ارزش هفت هزار و 212 میلیارد ریال در 100 هزار نوبت دادوســتد شد.بررســی شاخص های اصلی بازار ســرمایه نشــان می دهد شاخص قیمت (وزنی- ارزشی) که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص می گذارد، یک هزار و 748 واحد افت کرد و شاخص کل (هم وزن) که در آن ارزش و وزن همه شــرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، یکســان در نظر گرفته می شود، 699 واحد کاهش یافت.شاخص قیمت (هم وزن) نیز 494 واحد پایین آمد؛ این شــاخص بیانگر ســطح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است.شاخص آزاد شناور نیز 6 هزار و 428 واحد کاهش یافت؛ این شاخص بخشی از سهام قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد. شــاخص بازار اول (مربوط به شــرکت های بهتر از نظر سرمایه، سودآوری و درصد سهام آزاد شناور) چهار هزار و 796 واحد افت کرد و شــاخص بازار دوم بورس نیز 10 هزار و 48 واحد پاییــن آمد.در معامالت دیروز نمادهای فوالد (فوالد مبارکه)، کگل (صنعتی و معدنی گل گهر)، فملی(ملی صنایع مس) فــارس (هلدینگ خلیج فارس) و پارس (پتروشــیمی پارس) با افت خود بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشته و آن را پایین کشیدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.