پیشبینی متفاوت بانک انگلیسی برای نفت ۰۷ دالری

Sobh Eqtesad - - News -

غولهای صنعت نفت هنوز درباره دورنمای قیمت نفت در کوتاه مدت به توافق نظر نرسیدهاند و حدس و گمان زیــادی درباره جهش یا نزول مجــدد آن وجود دارد. به گزارش ایســنا، این اختالف نظــر در کنفرانس "نفت و پول" لنــدن بار دیگر خود را نشــان داد. ایان تایلور، رییس شــرکت بازرگانی انرژی ویتول اظهار کرد انتظار دارد قیمت نفت به ۵۶ دالر در هر بشــکه سقوط کند، درحالیکه شرکت ترافیگورا قیمت سهرقمی برای نفت را پیشبینی کرد. چند هفته قبل شبح نفت ۰۰۱ دالری قوت گرفته بود اما نوســان و آشفتگی ناگهانی بازارهای مالی جهانی، احتماال بخشــی از این خوشبینی به نفت ۰۰۱ دالری را زدوده است. نفت برنت در دو روز گذشته حدود چهار دالر در هر بشــکه کاهش قیمت داشــته است. دالیل زیادی وجود دارد که چرا قیمت نفت روند صعودی خود را ازسرگرفت و عرضه کمتر ایران و ونزوئال در صدر فهرســت دالیل مذکور قرار دارد. اما در گزارش جدیدی که از سوی بانک بارکلیز منتشر شد، استدالل شــده که حتی اگر قیمت نفت جهش پیــدا کند، این جهش موقتی خواهد بود. این بانک دالیل معدودی دارد که بر اساس آنها، باور دارد قیمت سه رقمی نفت ناپایدار اســت. طبق گزارش بارکلیز، اگرچه دورنمای عرضه به بازار نفت محدود به نظر میرسد اما بسیاری از مواردی که تحلیلگران برای پیشبینــی قیمتهای باالتر به آنها استناد میکنند جای بحث دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.