دیدار فرماندار کردکوی با مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان

Sobh Eqtesad - - News -

باهــدف هماهنگــی مطلــوب تر و بررســی مشــکالت سوخترســانی به مصرف کننــدگان فراورده هــای نفتی، فرمانــدار کردکوی بــا حضور در دفتر مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی اســتان گلستان، با ایشان دیدار کرد.به گزارش روابط عمومی شــرکت نفت گلســتان، در این دیدار عیســی افتخــاری، مدیر منطقــه در خصوص روند سوخترســانی به مصرف کنندگان بخشهای مختلف خصوصا بخش کشــاورزی ، باتوجه به پشــت سر گذاشتن فصل کشاورزی مطالبی بیان نمود.وی همچنین از آمادگی کامل شــرکت برای مواجهه با فصل سرما خبر داد و افزود: با برنامه ریزیهای انجام شــده ذخیره سازی فرآورده ها در انبارهای منطقــه به نحو مطلوب صــورت گرفته و جهت سوخترسانی هیچ گونه مشــکلی نخواهیم داشت.در ادامه فرماندار شهرســتان کردکوی ضمن ابــراز رضایت از نحوه سوخترسانی، از تالش و مساعی مدیر شرکت نفت گلستان و مجموعه کارکنان خدوم این شرکت قدردانی نمود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.