درآمد نفتی ایران 62 درصد بیشتر از پارسال

Sobh Eqtesad - - News -

سیاست های متناقض دولت ترامپ، شرایط حاکم بر بازار جهانــی نفت را به نفع ایران تغییر داده به شکلی که بر اساس آمار بانک مرکزی، کشــورمان در پنج ماهه نخست امســال با وجود کاهش صــادرات، ۴.۲۶ درصد بیشتر از پارسال درآمد نفتی داشته اســت.به گزارش ایرنا، رئیــس جمهوری آمریکا اردیبهشت ماه امسال از توافق برجام خارج شد و اعالم کرد در دو بازه زمانی ۰۹ و ۰۸۱ روزه تحریم ها علیه ایران را دوباره برقرار می کند.هشدار دونالد ترامپ سبب شــد برخی کشورها واردات نفت و فرآورده های نفتی و گازی را از ایران کاهش دهند اما در مقابل برخی کشــورها چون هند و ژاپن نیز برای مســتثنی شــدن از تصمیم آمریکا رایزنی کردنــد؛ آنگونه که روزنامه تایمز چاپ لندن گزارش داده است، پس از واکنش شدید کشورهایی که به خرید نفت ایران وابسته هستند، دولت آمریکا مجبور شده است تا معافیتهایی را برای صادرات نفت ایران مدنظر قرار دهد.در مجموع، آنچه در چند ماه اخیر درباره تحریم مجدد نفتی ایران در فضای سیاســی و رسانه ای جهان پیچید، سبب شد تا با وجود تصمیم برخی کشورها از جمله عربســتان برای افزایش عرضه نفت به بازارهای جهانی، قیمت این طالی سیاه روند افزایشی خود را بپیماید به گونه ای که اکنون بر اســاس اعالم وزارت نفت، قیمت نفت خام سنگین ایران از ۰۸ دالر بابت هر بشــکه عبور کرده است.بنا بر اعالم سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپــک) با وجود افزایش تولید اعضای این سازمان در ماه ســپتامبر (شهریور- مهر) و رســیدن به تولید حــدود ۸.۲۳ میلیون بشکه در روز، قیمت ها در بازارهای جهانی صعودی اســت و همانطور که بیژن زنگنه وزیــر نفت ایران می گوید خالء ناشــی از نفت ایران در بازارهای جهانی به ســادگی پر نمی شــود.نتیجه اینکــه حتی کاهش صادرات نفت ایران نیز نتوانسته به پیشبرد اهداف خصمانه دولت آمریکا علیه کشورمان کمکی کند زیرا سال گذشته میانگین بهای فروش هر بشــکه نفت ایران کمتر از نصف رقم کنونی بود؛ موضوعی که کارشناســان بــازار انرژی در هفته های نخســت خروج آمریکا از برجام بر آن تاکید داشتند و اعالم کرده بودند که حتی با کاهش صادرات نفت ایران، افزایش قیمت آن در بازارهای جهانی مانع از آن خواهد شد که آمریکا به خواسته هایش در تحریم ایران دست یابد.اکنون و بر اســاس آخرین آمارهای بانک مرکزی از دخل و خرج دولت در پنج ماهه امســال، ایران در این مدت ۸۳۵ هزار و ۰۰۸ میلیارد ریال از محل فروش نفــت و فرآورده های نفتی درآمد داشته در حالی که طبق قانون بودجــه، پیش بینی ها بر درآمد ۹۲۴ هزار میلیارد ریالی استوار بود. اهمیــت این عدد در این اســت که میزان درآمد کســب شــده از محل فروش نفت ۴.۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشــد دارد؛ یعنی در سال گذشته با وجود صادرات نفت بیشتر در همین مدت، دولت ۱۳۳ هزار و ۰۰۸ میلیارد ریال درآمد نفتی کسب کرده بود.بخش قابل توجهی از این درآمد از محل فروش نفت خام به دســت آمده اســت؛ امســال دولت تا پایان مرداد ۲۴۴ هــزار و ۰۰۳ میلیارد ریال نفت خام فروخت که در مقایســه با پارســال ۷.۸۷ هزار میلیارد ریال رشــد داشت.با این حال در بخش منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی و میعانات گازی، دولت ۳۴ هزار و ۰۰۲ میلیارد ریال درآمد کســب کرد که نسبت به پارسال حدود ۶۳ درصد کاهش دارد؛ بخشــی از این کاهش صادرات به راه اندازی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس باز می گــردد که دو فاز از آن راه اندازی شــده و روزانه حدود ۰۴۲ هزار بشکه میعانات گازی مصرف می کند و البته قرار است فاز سوم آن که به طور آزمایشــی فعالیت می کند، در ماه های آینده به بهره برداری رســمی برســد.با این اوصاف و با توجه به اینکه در گذشته به طور متوســط روزانه ۰۰۶ هزار بشکه صادرات میعانات گازی کشور بود، راه اندازی پاالیشــگاه خلیج فارس سبب شده تا بخــش عمده ای از خام فروشــی ها به محصوالت پایین دستی نفتی دارای ارزش افزوده بیشــتر تبدیل شــود که نتیجه آن اشتغالزایی برای جوانان کشور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.