هند در جستوجوی راهی برای پرداخت پول نفت ایران

Sobh Eqtesad - - News -

یکی از مقامات وزارت دارایی هند اعالم کرد که این کشــور هنوز سیستم پرداختی برای ادامه خرید نفت از ایران پیدا نکرده اســت.به گزارش ایسنا، چانــدرا گارگ، یکی از مقامات وزارت دارایی هند به کانال خبری CNBC تی وی ۸۱ گفت: دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند، این پیام را فرســتاده که کشــورش به خرید نفت ایران ادامه خواهد داد. برپایه اخبار اخیر، هند سرگرم مذاکره برای حذف دالر آمریکا در معامالت نفت با روسیه، ونزوئال و ایران و اســتفاده از روپیه هند یا انجام معامالت نفتی برمبنای توافقات تهاتری اســت. هند دومین مشــتری بزرگ نفت ایران پس از چین است و انتظار مــیرود خرید نفت ایران را تحت فشــار آمریکا کاهش دهد، اما بعید اســت واردات نفت ارزان ایران را که برای پاالیشــگاههای این کشور مناســبتر هســتند، بهطور کامل متوقف کند. هند خواهان ادامه واردات نفت از ایران اســت، زیرا در شــرایطی که دولت هنــد با قیمتهای باالتر نفت و ســقوط ارزش روپیه دســت و پنجه نرم میکند و با افزایش هزینه واردات انرژی مواجه شده، تهران تخفیفها و مشوقهای چشمگیری برای خریداران هندی عرضه میکند، اما آمریکا همچنان اصرار دارد که خریداران نفت ایران وارداتشــان را به صفر برســانند. مقامات هندی هفته گذشته اعالم کردند امیدوارند هند بتواند از آمریکا معافیت بگیرد، زیرا خرید نفت ایران را بهمیزان قابل توجهی کاهش داده است. آمریکا اواخر هفته گذشته ســیگنالهایی را برای بررســی معافیت برای خریداران نفت ایران مخابره کرد. در این بین، برایان هوک، نماینده ویژه ایران و مشــاور وزارت خارجه آمریکا برای مذاکره درباره سیاست خارجه آمریکا در قبال ایران، به هند و اروپا سفر کرده است.هوک و فرانسیس آر فانون، معاون منابع انرژی وزارت خارجه آمریکا با همتایان هندی خود برای رایزنی در این باره دیدار خواهند کــرد. طبق اعالم وزارت خارجه آمریکا، در جریان این ســفر هوک درباره سیاستهای برخورد با ایران گفتوگو خواهد کرد.از سوی دیگر هیثر نورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در پاسخ به پرسشها درباره گزارشهایی مبنــی بر اینکه هند به خرید نفت ایران پس از مهلت چهارم نوامبر ادامه خواهد داد، اظهار کرد: این مساله مفید نیست. وی گفت: درمجموع با توجه به تحریمهایی که از چهارم نوامبر اجرا خواهند شد و تحریمهای نفتی علیه ایران و کشورهایی که ترجیح میدهند به خرید نفت ایران ادامه دهند، ما با بسیاری از شرکا و متحدانمان در سراسر جهان درباره این تحریمها مذاکره کردهایم. ما سیاســتهای خودمان را برای این کشــورها کامال روشن کردهایم و به مذاکره با دولت عراق درباره این مساله خاص و تاثیر وضع مجدد تحریمها که پیش از این لغو شده بودند یا تحت برجام معافیت برای آنها صادر شده بود، ادامه میدهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.