آبرسانی سیار به ۵۱۴ روستای استان اصفهان

Sobh Eqtesad - - News -

محمد حســین قرائتی با بیان این که در شش ماه نخست ســال حــدود ۳۹۱ هزار مترمکعــب آب بــا ۳۳ تانکر به روستاهای استان حمل شده، اظهار کرد: حدود ۳۳۲ روستا تحت پوشــش مستقیم آبرسانی سیار هســتند و به ۲۸۱ روستا که تحت پوشــش نبودهاند در سال جاری آبرسانی ســیار انجام و کمبود آب آنها تأمین شده است.وی با بیان این که بیشترین آبرسانیها برای روستاهای دو شهرستان نایین و اردستان انجام شــده است، افزود: حدود ۸۲ هزار و ۷۶ خانــوار بــا جمعیتی افزون بر ۳۸ هــزار و ۶۸۷ نفر از این آبرســانی بهرهمند شــدهاند.قرائتی گفت: روزانه به طور متوســط حدود هزار و ۸۳ مترمکعب آب توزیع شده و آبرســانیها در قالب ۴۰۱ ســرویس و بیشــترین حجم آبرســانی نیز در شهریورماه گزارش شــده است.مدیرکل آبفای روستایی اســتان اصفهان با اشاره به این که بخشی از منابع آب برای آبرســانی به روســتاها از چاهها و بخش دیگر آن از آب شرب اصفهان تأمین میشود، تصریح کرد: هدف از آبرســانی سیار در برخی از روستاها تأمین کمبود آب و در برخی مواقع بحث کیفی آب مطرح اســت که ما این مشــکل را با آبرسانی ســیار رفع میکنیم، اگر آب از نظر کیفی مشکل داشته باشــد آبرسانی سیار بیشتر برای مصارف بهداشــتی روستاییان اســتفاده میشود.قرائتی با اشــاره به بحران آب و خشکسالی در استان اصفهان، گفت: بر اســاس بررسیهایی که تا پایان شــهریور ماه سال ۶۹ انجام شــد حدود ۰۰۴ لیتر بر ثانیه منابع آبی را از دســت دادهایم و حدود ۰۱۱ چاه آب که در مدار بهرهبرداری بودند خشک شــدهاند.وی افزود: برای تامین آب در این شرایط، جایگزین تعریف شــد و با طرح ســازگاری با کم آبی برای بهار و تابستان امسال چندان مشکلی بوجود نیامد.مدیرکل آبفای روستایی خاطر نشــان کرد: برای سال آینده نیز در تدارک برنامهریزی هستیم و مطالعاتی در مورد روستاهای کل اســتان آغاز شــده اســت که نتایج آن به فرمانداری شهرســتانها ارسال و شرایط ســازگاری با کم آبی به آنها ابالغ میشــود که برای تابستان آینده مشکلی برای تأمین آب نباشــد.قرائتی با اشاره به فرسودگی خطوط شبکههای انتقال آب در استان اصفهان، اظهار کرد: قدمت شبکههای انتقال آب به ویژه در روســتاها به بیش از ۰۴ ســال پیش برمیگردد و حتــی پروژههای شــبکههای انتقال آب که در همان اوایل انقالب اجرا شــد نیــز باید برای جلوگیری از هدررفت آب اصالح شــوند.وی افزود: همیشــه مشکل هدررفت آب به دلیل فرســودگی شبکههای انتقال آب در اســتان وجود دارد اما هدف وزارت نیرو در سالهای اخیر اصالح این شبکهها است چرا که با رفع فرسودگی و اصالح شــبکههای انتقال آب و پیشــگیری از هدررفت آن نیازی بــه منابع تامین آب جدیــد نداریم.قرائتی گفت: با اجرای چنین طرحی دیگر نیاز نیست با حفر چاههای عمیق، آب را از عمــق ۰۰۱ متــری زمین اســتحصال و به منابع آب زیرزمینی آسیب وارد کنیم چرا که با پیشگیری از هدررفت آب میتوان از عمق یک متری آن را تأمین کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.