برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با فشار خون» در شرکت نفت گلستان

Sobh Eqtesad - - News -

به منظور ارتقا ســطح آگاهی، دانش و ســالمت کارکنان شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلســتان، دوره آموزشی» آشنایی با فشار خون « در سالن اجتماعات این شــرکت برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی، مدرس دوره فشــار خون باال یا پرفشــاری خون را بیماری مزمنی دانســت که معموال با چند عالمت و گاهی هم بدون هیچ نشــانه ای بروز میکند.وی رژیم غذایی و نوع تغذیه را هم در ایجاد فشــار خون و هم در کنترل و کاهش آن بســیار تاثیر گذار دانست و افزود: افزایش سن، چاقی، اضافه وزن، اســتعمال دخانیات، مصرف الکل، رژیم غذایی حاوی نمک زیاد یا چربی اشــباع شــده، کم تحرکی و نداشتن فعالیت بدنی، اســترس زیاد و عوامل ژنیکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش فشار خون می باشد.دکتر توکلی سپس به اهمیت اندازه گیری و کنترل فشــار خون اشاره کرد و گفت:فشار خون باالیی که کنترل نشود به سرخرگها آسیب می رساند و عامل خطرناکی برای بروز ســکته های قلبی و مغزی و بیماریهای قلبی_عروقی اســت.گفتنی است در این دوره آموزشــی یک روزه معاونین، روســای واحدها، و جمعی از همکاران حضور داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.