قیمت نفت خام سنگین ایران به بشکه ای ۱8 دالر نزدیک شد

Sobh Eqtesad - - News -

قیمت نفت خام سنگین ایران در هفته منتهی به پنجم اکتبر (۳۱مهرماه) ۲ دالر و ۹ ســنت افزایش یافت و به بشکه ای ۱۸ دالر نزدیک شد. بر اساس اعالم روز شنبه وزارت نفت، قیمت هر بشکه نفت خام سنگین ایران در هفته منتهی به پنجم اکتبر، ۰۸ دالر و ۶۸ ســنت برای هر بشکه معامله شد، در حالی که بهای آن در هفته قبل پیش از آن (هفته نخست مهر) ۸۷ دالر و ۷۷ سنت برای هر بشکه بود. قیمت نفت خام سنگین ایران همچنین

نسبت به مدت مشابه پارســال، بشکه ای ۷۲ دالر و ۹۵ سنت رشد را نشان میدهد.به گزارش ایرنا، ایران در بهار امسال روزانه ۶.۲ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی صادر کرد. افزایش قیمت نفت سبب شده اســت میزان درآمدهای نفتی ایران با افزایش همراه شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی اعالم کرد که نرخ تحقق درآمدهای نفتی ۶۱ درصد بیشتر از پیشبینیها بوده و نسبت به پارسال ۱۶ درصد افزایش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.