دکتر سبحانی در رشد صنعت فوالد کشور و توجه به مسئولیتهای اجتماعی سازمان خوش درخشید

Sobh Eqtesad - - News -

مراســم تودیع و معارفه مدیر عامل فوالد مبارکه با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)؛ نماینده مردم محترم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی، رئیس خانه صنعــت، معدن و تجارت ایران و رئیس اتــاق بازرگانی اصفهان، نمایندگان اســتاندار و جمعی از مســئولین استان اصفهان؛ امام جمعه، فرماندار و جمعی از اعضای شــورای تامین شهرســتان مبارکه، فرماندار و جمعی از مســئولین شهرستان لنجان، رئیس و اعضای هیئت مدیره شــرکت فوالد مبارکه، مدیر عامل جدید و ســابق فوالد مبارکه و جمــع کثیری از معاونیــن، مدیران و کارکنــان در محل ســالن برگزاری همایشهــای فوالد مبارکه برگزار شــد.نماینده مردم شهرســتان مبارکه در مجلس شورای اسالمی طی سخنانی ضمن قدردانی از زحمات و همکاری دکتر بهرام ســبحانی گفت: امروز شاهد مراسم تکریم یکی از مدیران توانمند صنعت فوالد کشور بودیم که در رشد صنعت فوالد کشور و توجه به مســئولیتهای اجتماعی ســازمان خوش درخشید. مدیری که با ســوابق درخشــان خود تا حد توان تالش کرد تا چرخ صنعت فوالد کشور را به خوبی بچرخاند و موجبات عزت و سربلندی صنعت فوالد کشور را در سطح بین المللی مهیا نمایند. خانم مهندس ســعیدی با بیــان این که شهرســتان مبارکه با افتخــار میزبان صنعت بزرگ فوالد مبارکه اســت، افزود: از این پس نیز با همکاری همه مســئولین استان و به ویژه شهرستان مبارکه تــالش خواهیم کرد تا فوالد مبارکه همچنان ســربلند و موفــق بــه کار و فعالیتهــای اقتصــادی خود ادامــه دهد. وی با تاکید بر این که مســئولیت در دســتان مسئولین، امانت اســت گفت: بهترین حالت است که مسئولین هنگام رفتن خود نــام نیک و آثار پرخیر و برکت برجــای گذارند. که البته در این میان دکتر ســبحانی در طول حضور خــود در فوالد مبارکه هم توانستند جایگاه شــرکت فوالد مبارکه را ارتقا بخشند و هم در حوزه مسئولیتهای اجتماعی شــرکت به بهترین شکل ممکن مشارکت نمودند. که همکاریهای ایشان در ایمن سازی جادهها، کمک به آسیب دیدگان اردوگاههای ترک اعتیاد و آسیب دیدگان اجتماعی، مشــارکت فعال در جشــنهای گلریزان برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد، ارســال کمک برای مناطق زلزلهزده و حمایت از دانش آموزان کم بضاعت و محروم اســتان و بسیاری از اقدامات دیگر نمونههای شایســته ای از این اقدامات اســت. نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که در دوران جنگ اقتصادی، پذیرفتن هرگونه مســئولیت به معنای واقعی ایثار اســت، گفت: مهندس عظیمیان مدیر عامل جدید فوالد مبارکه پیش از این نیز در عرصه صنعت فوالد کشور زحمات زیادی کشیده اند، که امیدواریم از این پس نیز با تالش و همکاری کارکنان فوالد مبارکه، این شرکت در حوزههای داخلی و بین المللی خوش بدرخشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.