قبض های جدید تلفن را نپردازید

Sobh Eqtesad - - News -

افزایــش قیمــت هــا در آخریــن قبض های صادر شــده مخابرات منطقه تهران نارضایتی و اعتراض شهروندان را به دنبال داشــت؛ مخابرات نیز دیــروز پیامکی به مشترکان فرستاد که از پرداخت قبض این دوره خودداری کنند.به گزارش ایرنا، قبض های تلفن ثابت مشترکان مخابرات استان تهران در این دوره با افزایش قیمت همراه بود؛ به گونه ای که نارضایتی مشــترکان را به همراه داشــت. بسیاری از مشترکان تلفن ثابت در تمــاس با ایرنا اعالم کردند چنین استفاده ای از تلفن ثابت نداشته اند و دلیل این افزایــش قیمت را نمی دانند. آنان از اعمال چنین تعرفه ای در قبض این دوره تلفن های خود ابراز نارضایتی کرده و پاســخ مخابرات در این باره را خواستار شــده اند. در عین حال مخابرات اســتان تهران با ارسال پیامکی به مشترکان، این افزایــش قیمت را ناشــی از اعمال تعرفه اینترنت پرسرعت ثابت اعالم کرده است. در متن پیامک ارســالی از سوی مخابرات منطقــه تهــران آمده اســت: هزینه مابه التفــاوت ترافیک مصرفی و ســقف مجاز مصرف ماهانــه اف.یو.پــی )FUP( روی قبض دوره ســوم به تاریخ اول مرداد ماه تا سی و یکم شهریورماه اعمال شده است و بــا توجه به اینکه ایــن افزایش مصرف در زمان مناســب اطالع رسانی نشده بود مبلغ یاد شــده از بدهی ارسالی از طریق این پیامک، از حساب شما کسر می شود. مخابرات در این پیامک تاکید کرده است: در صورت پرداخت مبلغ اولیه این صورت حســاب، مابه التفاوت در بستانکاری دوره آتی شما منظور می شود.خبرنگار ایرنا در این باره نظر این شــرکت را جویا شد که اعالم کردند هزینــه مابه التفاوت ترافیک مصرفی و ســقف مجاز مصــرف ماهیانه اینترنت پر سرعت )ADSL( که مربوط به

قبض دوره سوم از اول مرداد تا سی و یکم شهریورماه ۱397 اعمال شده بود از مبلغ قبوض ارسال شده مشتریان حذف شد.به گزارش روابط عمومــی مخابرات منطقه تهران، مشتریان مخابرات منطقه تهران در صورت نیاز به سند بابت بدهی اصالح شده می توانند به مراکز مخابرات منطقه خود مراجعه و قبض المثنی دریافت یا نســبت به پرداخت مبلغ صورتحساب اصالح شده خود را از طریق ســامانه هــای 8۱8۱یا 2000 اقدام کننــد. همچنین در صورتی که مشتریان مخابرات منطقه تهران مبلغ اولیه صورتحســاب خود را پرداخت کرده اند، مابه التفاوت هزینه اینترنت پر سرعت ،)ADSL( به عنوان بســتانکاری دوره آتی منظور می شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.