افزایش 26 درصدی ارزش صادرات ایران به اروپا

Sobh Eqtesad - - News -

میانگیــن صادرات غیرنفتی ایــران به مقصد کشورهای اروپایی با وجود هشدارهای آمریکا برای کاهش روابط تجاری با کشــورمان، در نیمه نخست امسال نسبت به پارسال از لحاظ وزنی 9.2۱۱ درصد و از لحاظ ارزشی 26.33 درصد رشد داشت. به گزارش ایرنا از جداول آماری منتشــر شده در گمرک، هرچند صادرات غیرنفتی به اروپا افزایشــی بوده اما در مجموع در نیمه نخست امســال مجموع صادرات غیرنفتی کشــور به بیش از 6۵ میلیون و 644 تن کاال رســید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 3.27 درصد کاهش نشان می دهد. همچنین در این مدت 6۱ میلیون و 220 تن کاال وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه پارســال از لحاظ وزنی 9.3 درصد کم شد.6۱ کشــور اروپایی ایتالیا، آلمان، بلژیک، اسپانیا، هلند، فرانســه، انگلســتان، یونان، لهستان، اتریش، اسلواکی، پرتغال، دانمارک، کرواسی، ســوئیس و جمهوری چک در فهرست 00۱ کشــور مقصد کاالهای صادراتــی ایران قرار دارنــد؛ ضمن آنکه آمریــکا و مکزیک نیز در مدت یــاد شــده از مقاصد اصلــی صادرات کاالهای ایرانی بوده اند. محاسبه میانگین صادرات ایران به این کشورها نشان می دهد که این شاخص از لحاظ وزنی 96.04 درصــد و از لحاظ ارزشــی 9۱ درصد نســبت به مدت مشابه پارســال رشد داشت. بررســی جداول گمرک بیانگر این اســت که واردات کشــورهای دانمارک، مکزیک، اتریش و فرانســه از ایران در نیمه نخست امسال در مقایسه با پارسال از نظر ارزشی و وزنی تغییر محسوسی نداشــت اما کرواسی، انگلستان و آلمان کشــورهای اروپایی بودند که بیشترین واردات از ایــران را داشتند.مقایســه آمــار صادرات نیمه نخســت امسال و سال گذشته نشــان می دهد، بیشترین رشــد صادرات در بین کشــورهای اروپایی مربوط به کرواســی اســت که 6 هــزار و 942 تــن کاال به ارزش ســه میلیون و 237 هــزار و 294 دالر کاال از ایران وارد کرده اســت؛ واردات کرواسی از ایران از لحــاظ وزنی ۱2۱۱ درصد و از لحاظ ارزشی ۵۵7.99 درصد رشد داشت.صادرات به انگلستان در نیمه نخست امسال از نظر وزنی 246.47 درصد رشد داشت اما از نظر ارزشی 3۱ درصد کاهش داشــت. در این بازه زمانی 9۱ هزار و 68۱ تن کاال به این کشــور صادر شــده که 8۱ میلیون و 730 هزار و 879 دالر ارز به دســت آمده است.آلمان دیگر کشوری اســت که بیشترین رشد واردات را در 6 ماهه نخســت ۱397 نســبت به 6 ماهه نخســت پارسال داشــت و صادرات به آن از نظر وزنی 20۵.6 درصد و ارزشــی 4.97 درصد رشــد داشت. از صادرات 60 هزار و 940 تن کاال به آلمان 73۱ میلیــون و 627 هزار و 224 دالر ارز به دست آمد.بررسی جداول آماری گمرک بیانگر این اســت که در نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته صادرات به اسلواکی و اسپانیا از نظر وزنی در مقایسه با دیگر کشورها کاهش چشمگیری داشته است.میزان واردات اسلواکی در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 67.79 درصد از نظر وزنی و 2۱.79 درصد از نظر ارزشی کم شده است. این کشــور 649 هزار و 296 کیلوگرم کاال به ارزش چهار میلیون و 40۱ هزار و 634 دالر از ایران وارد کرد.برابر جداول گمرک اسپانیا در بین صد کشور مقصد عمده صادرات کاالهای ایرانی در نیمه نخست امسال رتبه سی و یکم را داراســت. واردات این کشور از ایران نسبت به نیمه نخست پارسال از لحاظ وزنی 48.۵6 درصد و از حیث ارزشــی ۱۱.7 درصد کاهش داشت. در بازه زمانی مورد نظر ۵2 هزار و 9۱۵ تن کاال به ارزش 9۵ میلیون و 682 هزار و ۵7 دالر صادر شده است.

عمده کاالهای صادراتی به کشــورهای اروپایی

برابر بررســی جداول آماری گمرک در 6 ماه نخست امســال افزایش وزنی 2۱۱ درصدی صادرات به کشورهای اروپایی شامل کاالهای پتروشیمی همچون گرید فیلم، تست الین و پلی استیرن غیرقابل انبساط است. همچنین میله ای از فوالد، شمش از آهن، شیشه های فلو، ساییده و صیقل شده، مصنوعات چدن و کف پوش از دیگر اقالمی هستند که اروپایی ها در 6 ماهه نخست امسال از ایران خریده اند. یکی از نکات جالب در بررســی جداول آماری گمرک نشــان می دهد که عالوه بر صادرات خرما و زعفران که جزو کاالهایی هســتند که همواره به سراســر دنیا صادر می شود، حجم صادرات هندوانه و آب ســیب به قاره سبز نیز قابل توجه است.

آمریکا و مکزیک جزو یکصد کشــور واردکننده کاالهای ایرانی

در نیمه نخســت امســال ۵4 میلیون و 0۱۱ هــزار و 883 دالر از صادرات یک هزار و 487 تن کاالی ایرانی به آمریکا ارز به دســت آمده است. مقایسه آمار صادراتی نیمه نخست 96 با مدت مشابه سال گذشته بیانگر این است که میزان صــادرات از لحاظ وزنی ۵8.9۱ درصد و از نظر ارزشــی 3.83 درصد رشــد داشت. صادرات به مکزیک در بازه زمانی مورد نظر از نظر وزنی 97.۵8 درصد و از نظر ارزشــی 78 درصد کاهش یافته است. این کشور یک هزار و ۵68 تن کاال همچون کف پوش، ســنگهای غیرصیقل داده شده و چرم از ایران وارد کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.