مطالبات البرز ایرانیان تا 100 میلیارد تومان پرداخت می شود

Sobh Eqtesad - - News -

نایب رییس اول مجلس شــورای اسالمی گفت: خط اعتبــاری برای پرداخــت مطالبات ســپرده گذاران موسسه مالی البرز ایرانیان کرج تا سقف 100 میلیارد تومان باز می شــود. به گزارش خانه ملت، «مسعود پزشکیان» در تشریح آخرین نشست نمایندگان سران ســه قوه برای پیگیری مشــکالت موسسات مالی و اعتباری اظهار داشــت: در آخرین نشست این هیات مقرر شــد که پرداخت نشدن مطالبات برخی سپرده گذاران تا سقف یک میلیارد تومان پیگیری شود چرا که برخی از موسسات مدعی هستند که خط اعتباری دریافت نکرده اند که نادرســت است. وی با بیان این که در این نشســت قرار شد درباره پرداخت مطالبات تا سقف یک میلیارد تومان بررسی شود، افزود: پیش از این مقرر شده بود که تا پایان شهریورماه مطالبات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری تا سقف یک میلیارد تومان پرداخت شــود که ظاهرا اتمام نیافته است. نایب رییس مجلس شورای اسالمی از تشکیل جســله ای بین نمایندگان سه قوه با بانک مرکزی و ســپرده گذاران خبر داد و گفت: در این جلسه قرار است ســپرده گذاران دغدغه ها و نگرانی های خود را مطرح کنند تا پیگیری شود. پزشکیان درخصوص موسسه البرز ایرانیان کرج مقرر شد که تا سقف 100 میلیارد تومان مطالبات سپرده گذاران با بازکردن خط اعتباری پرداخت شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.