سند استراتژیک بانک دی تا افق 1400 تدوین شد

Sobh Eqtesad - - News -

ســند اســتراتژیک بانک دی تا افق 1400 در آخرین نشســت تخصصی دفتــر برنامه ریزی اســتراتژیک این بانک تدوین شــد.به گــزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی، نشســت پایانی تدوین برنامه استراتژیک بانک دی با حضور محمدرضا قربانی، مدیرعامل، اعضــای کمیته راهبری و اعضای دفتر برنامهریزی اســتراتژیک بانک دی برگزار شد.در این نشست محمدرضا قربانی، مدیرعامل بانک دی، با اشاره به اهمیت تدوین برنامه استراتژیک برای سازمان گفت: طراحی استراتژی بلندمدت برای یک ســازمان یکی از مســائل ضروری است که اگر همراه با بررسی و مطالعه عمیق و تعهد ارکان سازمان به اجرای آن باشد، می توان از پیشرفت سازمان در بازار اطمینان حاصل کرد.قربانی همچنین با اشاره به عزم جدی تیم مدیریتی بانک دی برای ایجاد تحــول در رویکردهای آتی گفت: اولویــت تیم مدیریت، حرکت مطابق اســتراتژی های تدوین شده است و بدنه کارشناسی بانک باید با شــناخت دقیق و درک شــرایط حاکم بر نظام بانکی و نیز پایبندی به برنامه ها، تالش خــود را جهت تحقق اهداف به کار گیرند.مدیرعامل بانــک دی ضمن تقدیر از عملکرد اعضای دفتر برنامهریزی اســتراتژیک در تدوین سند استراتژیک بانک گفت: استراتژی های طراحی شده در دفتر برنامهریزی استراتژیک نشان می دهد که آگاهی و تســلط تیم طراح به مســائل و چالشهای حال و آینده بانک چنان دقیق بوده که پیشبینی میشود عملکرد مدیران و کارشناسان بر اساس برنامه های مدون سند استراتژیک در مسیر تحقق اهداف موثر و کاربردی باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.