برای ورود به سودآوری بانک صادرات ایران همافزایی خوبی ایجاد شده است

Sobh Eqtesad - - News -

حجتاله صیدی هدف بانــک صادرات ایران در ســال ٧٩ را خروج از زیان دهی و ورود به منطقه سود عنوان کرد و گفت: قدمهای خوبی در این مســیر توسط همکاران بانک برداشته شــده و ضمن اصالح ساختار و فرایندها، بین بخش های مختلف بانک از جمله فناوری اطالعات، محصوالت و خدمات، بازاریابی ...و همافزایی کاملی ایجاد شــده است.به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران، مدیرعامل بانک صادرات ایران در مراسم اختتامیه همایش سراسری روســای حوزههای صف، ستاد و شعب ممتاز این بانک در مشــهد مقدس با تاکید بــر این مطلب، گفت: برای تحقق اهداف بانک صادرات ایران در ســال ٧٩ در حوزه افزایش منابع و تعیین تکلیف عملی مطالبات و برای خروج از زیان دهی و ورود به منطقه ســود دهی همگی با هم تالش خواهیم کرد تا بانک صادرات ایران همیشه در اوج نگه داشته شود.وی تأکید کرد: یکی از عوامل موفقیت توجه به قانون است و ما برای موفقیت باید قانون را رعایت و اجرا کنیم و به درستی به آن پایبند باشیم ضمن این که دســتورالعمل ها و سیاســت های ابالغی را کامال رعایت کنیم.صیدی با اشاره به سازو کارهای انتخاب مدیران، گفت: این بانک به منظور ارائه خدمات مطابق با استانداردهای روز دنیا ارتقای توانمندی همکاران و همچنین بهیود شرایط شغلی آنها را بر اساس شاخصهای شایستهســاالری در دستورکار قرار داده و تمهیدات الزم را در نظر گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.