احداث کارخانه فرآوردههای شیر در ورامین

Sobh Eqtesad - - News -

روح الــه خدارحمی رئیس هیأت مدیــره و مدیرعامل بانک کشــاورزی در ادامــه برنامــه بازدید از طرح هــا و آگاهی از پیشــرفت برنامه ها، صبح روز پنجشــنبه نوزدهم مهرماه از محل احداث کارخانه تولید فرآوردههای شیر«شــمه شیر» و «مجتمع کشــت وصنعت صفاری» در روستای چالتاسیان از توابع پیشوای ورامین بازدید کرد.به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی در این بازدید، به نقش و حمایت این بانک در تولید واشتغال در بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: این کارخانه با مشارکت و تسهیالت بانک کشاورزی و توسط دامدار نمونه این شهرســتان احداث خواهد شد.وی ظرفیت این کارخانه در فاز اول را دریافت روزانه 1200 تن شیر خام و فرآوری آن و تبدیل به محصوالتی از جمله کره، پنیر، شــیر خشک، ماست و شیر پاستوریزه اعالم کرد افزود: در فاز دوم دریافت روزانه شیر تا ۳ هزار تن قابل افزایش خواهد بود. خدارحمی تأکید کرد: بانک کشاورزی با جمعآوری ســپردههای خرد مردمی منابع قابل توجهی را به تولید محصوالت کشاورزی و دامی به کارآفرینان و ســرمایهگذاران اختصاص میدهد. وی خاطر نشــان کرد: تسهیالت بانک کشاورزی با صرف وقت ودقت فراوان به طرح ها اختصاص می یابد و با درنظر گرفتن مواردی از قبیل اهلیت متقاضی، مجوزهای قانونی ،تضامین و وثایق، و.... تسهیالت به کارآفرینان بخش کشــاورزی پرداخت می شود.بر اساس این گزارش، این کارخانه با اســتفاده از تســهیالت 0021میلیارد ریالی بانک کشاورزی از محل منابع صندوق توسعه ملی احداث و 0۳ درصد از کره مورد نیاز کشور را تولید خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.