افزایش سقف برداشت وجه از دستگاههای خودپرداز بانک تجارت در ایام اربعین حسینی

Sobh Eqtesad - - News -

زوار امام حســین (ع) در ایام برگزاری پویش مردمی اربعین می توانند تا سقف 5 میلیون ریال از دستگاه های خودپرداز بانــک تجارت وجه نقد دریافت کننــد. روابط عمومی بانک تجارت با اعالم این خبر افزود: در راســتای خدمت رســانی مطلــوب و تامین وجه نقد مــورد نیاز زائرین امام حســین(ع) در ایام اربعین ، این بانک ســقف برداشت تعدادی از دســتگاه های خودپرداز خود در استانهای خوزستان و ایالم را در ایام اربعین (از روز چهارشنبه ۸1 مهر تا یکشنبه 20 آبان ) تا سقف 5 میلیون ریال افزایش داده است.بانک تجارت همچون سنوات قبل با استقرار 4 دستگاه خودپرداز سیار در پایانه مرزی مهران و شلمچه به زوار حرم ابا عبدا... الحسین (ع) خدمت رسانی می کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.