راهکار آرامش ارزی در تنظیم عرضه و تقاضا

Sobh Eqtesad - - News -

دکتر علی صالح آبادی معتقد است واقعیات اقتصادی کشور با آنچه در فضای جامعه به واســطه جوسازی های یادشده جریان دارد، متفاوت اســت و می تــوان با مدیریت عرضه و تقاضا آرامش را به بازار ارز کشور بازگرداند.به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات به نقل از اگزیم نیوز، مدیر عامل بانک توســعه صادرات ایران گفت: فارغ از اینکه قیمت ارز چه رقمی باشــد، نوســانات شدید اقتصــادی به دلیل اینکه قدرت پیش بینــی را از فعاالن اقتصادی می گیرد، به نابســامانی های اقتصادی دامن می زند.وی با اذعان به اینکه ارز بر بســیاری از مولفه اقتصادی اثر مســتقیم می گذارد، گفت: بر این اساس نوسانات شدید نرخ ارز، پدیده مبارکی نیست و باید راهکارهای عملی برای کنترل آن به کار گرفته شــود.دکتر صالح آبادی با اشــاره به توانمندی داخلی کشور برای عبور از موانع تحریمی گفت: کشور ما به لحاظ تولید در سطح مطلوب و قابل قبولی قرار دارد و حتی در صورت ایجاد شرایط سخت تحریمی، می توانیم بسیاری از نیاز ضروری خود را تهیه کنیم بنابراین می توان با مدیریت دقیق، واردات کاالی لوکس و غیر ضروری را ممنوع کرد چرا که بدون این کاال ها نیز مشکلی متوجه مردم و اقتصاد کشــور نخواهد شد.مدیر عامل بانک توسعه صادرات معتقد است باید به تناسب کاهش عرضه ارز می بایســت تقاضا را نیز کم کرد؛ کــم کردن تقاضا از طریق مدیریت تخصیص ارز به گروههای کاالیی میســر است؛ با اشراف به آمار حجم واردات گروههای مختلف کاالیی در سال می توان گروههای کاالیی که ممنوعیت واردات آن لطمه ای به بازار نمی زند را مشخص و با حذف آنها از لیست واردات این سیاست را اجرایی کرد. خودروهای لوکس، لوازم خانگی غیر ضروری و کاالیی از این قبیل از این جمله هستند و دلیلی ندارد در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم برای تهیه آنها ارز مصرف کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.