بازسازی و نوسازی خط تولید در دستور کار قرار گرفت

Sobh Eqtesad - - News -

مدیرعامل شرکت بهساز مشارکتهای ملت با اشاره به عبور موفق شرکت کرپ ناز از موانع تولید، از افزایش تولیدات این شــرکت خبر داد و گفت: قرار شــده است از منابع درآمدی مختلفی، بازسازی و نوسازی خط تولید و تامین سرمایه در گردش شرکت در دســتور کار قرار گیرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، یزدان مقدم مدیرعامل شــرکت بهساز مشارکتهای بانک ملت، با اشــاره به برطرف کردن موانع تولید در شرکت کرپ ناز و امیدواری کارگران به افزایش و بهبود شرایط تولید این کارخانه در دوره جدید، به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت و اظهار داشــت: شــرکت کرپ ناز با هدف تولید سالیانه 10 میلیون متر پارچه در ســال 4۶۳1 با سهامداری سازمان صنایع ملی تاسیس شد و پس از دوران سازندگی در سال ۸٧۳1 به بهره برداری رسید. مدیرعامل شرکت بهساز مشارکتهای بانک ملت با اشاره به انتقال سهام در ســال ۸۸۳1 تصریح کرد: در دورهای به دلیل مشکالت و وضعیت حاکم بر صنعت نســاجی در کشور از جمله فرسودگی ماشینآالت، باال بودن قیمت تمام شده، به روز نبودن ماشینآالت تولیدی، ورود بیرویه پارچه قاچاق و کاهش سهم بازار که رقابت با محصوالت مشابه وارداتی را غیرممکن کرده بود، شرکت کرپ ناز دوبار مشمول ماده 141 قانون تجارت شد که بانک ملت با تقبل بار مالی چند میلیاردی، این شرکت را از شمولیت این ماده خارج کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.